Přichází nová „Astrální“ měna

Globální restart Orionského Měnového systému po jeho totálním kolapsu v tomto roce

Georgi Stankov, 1. Března 2016

www.stankovuniversallaw.com

Translation into Czech from the original publication by Josef Fleischman

Drahý Georgi, v podstatě jsi napsal Vyhlášení Nezávislosti, která zahrnuje všechny potřebné instrukce k tomu, aby mohla multidimensionální  lidská bytost existovat a fungovat ve stavu „Nyní“ a je to nejspíše nejdůležitější dokument, který byl kdy sepsán. Gratuluji.  – Brad Barder 

Úvod

Toto je klíčový projekt, který opatruji od 90-tých let, kdy jsem plně pochopil podstatu peněz, jako zrcadlový obraz vlastností energie. Podle nových fyzických a matematických Axiomatik Univerzálního Zákona, existuje pouze energie, tj.  Vše-Co-Je je energie. A proto každá nová měnová forma, která bude náhradou za nynější neúspěšný, Orionsko-Ponzi finanční systém bude muset vyjádřit vlastnosti energie ideálním způsobem. Napsal jsem spoustu článků na téma jakby měl a bude tento nový, digitální a numerický systém plateb fungovat. Nový měnový systém bude v podstatě fungovat jako SI soustava ve fyzice a sám o sobě nebude mít žádnou hodnotu.

Mimochodem, prokázal jsem, že všechny fyzické rozměry a jednotky v SI soustavě mohou být zredukovány na dva rozměry – prostor a absolutní čas (=frekvence), což je časoprostor. Časoprostor je způsob, jakým lidské bytosti vnímají energii se svými omezenými smysly ve 3D světě. Demonstroval jsem, jak peníze odrážejí vlastnosti časoprostoru, přesněji fakt že prostor a čas jsou kanonicky spojenými prvky, které působí ve vztahu k sobě navzájem opačným způsobem. Jestliže se prostor rozpíná, frekvence (čas) se snižuje a naopak. Čas je inverzně úměrný energii s ~ 1/E, zatímco frekvence je úměrná množství energie v systému  f ~ E . Je důležité zdůraznit, že lineární (běžný) čas se shoduje s prostorem t=s, lineární čas je pleonasmus (synonymum) pro prostor.

Rozlišení těchto dvou stejných fyzikálních veličin lidskou myslí je zdrojem všech známých iluzí tohoto druhu v inkarnovaném stavu.

Ve financích, inflace peněz, množství natištěného papíru je rovno prostoru a tato znehodnocená měna je inverzně úměrná energii kterou obsahuje, jinými slovy – její hodnota klesá. Všechny viditelné měnové jevy, jako je inflace, deflace, devalvace atd. mohou být jednoduše vysvětleny jako podstata časo-prostoru, čili jako energii vnímanou lidmi – s vzájemným charakterem obou složek, času a prostoru. Toto teoretické  zpracování je nezbytné pro správné pochopení projektu nové měny níže.

Zde představím novou „Astrální“ měnu, která bude zavedena ve všech nových 4D světech okamžitě po kolapsu nynějšího Orionského měnového systému a po tom, kdy starý orionský matrix přestane existovat. Není pochyb, že tato převratná událost nastane během tohoto roku  a měsíc Březen představuje úsek času s vysokou pravděpodobností, kdy se tato událost může stát. Proto je tento klíčový projekt tak urgentní ve vzestupovém scénáři pro tuto nejvyšší  mateřskou planetu.

Od začátku tohoto roku jsem zahájil velmi intenzivní diskuzi s Bradem, abych prozkoumal všechny aspekty tohoto nového projektu a našel optimální časový úsek k představení nové „Astrální“ měny, nejdříve v USA a okamžitě poté celosvětově.  Došli jsme k jednotnému závěru, že jsme dovršili pravděpodobnost, kdy může nastat totální kolaps finančního systému a je nyní velmi důležité být duševně a vědomostně připraven na tento nový projekt, jakmile nastane celosvětový pád. Mimoto, jsme si vědomi toho, že neustále tvoříme tento projekt který již je uskutečněn na nových 4D světech.

Jak jsme mohli poslední dny a týdny vidět, nebude to úplně tak, že vzestoupíme a zmizíme z této reality, ale že sneseme 5D ráj na tuto nejvyšší verzi mateřské planety. Toto se nejdříve stane na určitých místech po celé planetě, kde jsou již světelná města  a kde vibrace tohoto holografického modelu dosáhly hranici 12. Úrovně nejvyšší  4D a připravují se na přechod do nové 5D reality. Sedona a Jerry jsou průkopníky v tomto spletitém procesu individuálního a kolektivního vzestupu, který jsme již viděli.

Přestupná fáze do světelných měst bude nejprve uskutečněna PAT a první vlnou kandidátů na vzestup, poté mnoho dalšími druhými kandidáty na vzestup a inkarnovanými transliminálními dušemi jako walk-iny, kteří nás budou následovat. Jejich čísla neustále vzrůstají znovu po posledním hlavním ID posunu v Lednu kdy mnoho z nich zažilo fyzickou smrt na nižších časových liniích.

Následně, načrtnu základy nové „Astrální“ měny, kterou představíme jako nanebevzatí mistři hned po kolapsu Orionského měnového systému a zavření všech bank v západním světě. Tento nový projekt, na kterém já a Brad pracujeme od začátku roku 2016 velmi intenzivně v denní korespondenci, která také zahrnuje důkladnou analýzu pokračujícího, finančního, celosvětového dramatu, představuje jen dočasné řešení v přechodné fázi předtím než bude podstata peněz plně pochopena všemi lidmi, aby mohl být zcela zrušen.

Tato přechodná fáze představuje čas okamžitě po totálním kolapsu finančního systému, který se může celkem dobře odehrát v Březnu, ale určitě tento rok a bude trvat tak dlouho dokud kolektivní vědomí nedosáhne potřebnou hranici pro plné probuzení. Na to, abyste pochopili nakolik je tento projekt urgentní musíte mít na paměti, že vládnoucí cabala a jejich banksteři už mají náhradní plán B a C v případě, že by jejich hlavní plán A na zotročení lidstva selhal.

Například, nyní se hodně mluví o globálním finančním resetu znovuzavedením zlatého standardu. Nejedná se o žádné nové argumenty a snaží se zachránit nynější neúspěšný finanční systém a staré měny, hlavně bezcenný dollar jakožto ztělesnění toaletní papírové měny. A proto žádný z těchto plánu nepředstavuje plnohodnotné řešení a pravou reformu měnového systému podle nových duchovních principů, který my – PAT – obhajujeme a které jsou jen drobnými snahami zachovat starý systém a status quo. Toto, jak víme, se nestane a proto jsme vytvořili novou „Astrální“ měnu, která nahradí dollar, euro, yen a ostatní měny s nuceným oběhem.

Toto je plán A PAT a všech prvních kandidátů na vzestup, kteří budou novými nanebevzatými mistry a Logos Bohy v nových 4D světech. Představí opravdovou duchovní hierarchii nového lidstva a toto zahrnuje představení nového systému plateb a transakcí v přechodné fázi transfigurace tohoto lidstva do transgalaktické civilizace.

Všichni kritičtí experti ve financích momentálně ženou vodu na mlýn vládnoucí kabaly s jejich nedostatečnými finančními návrhy a nápady které plynou z vysoce rozčleněného smýšlení a úplně mylným pochopením duchovních principů lidské existence, evoluce a tvořením.

Tyto alternativní myslitelé, které s Bradem čas od času citujeme, abychom vás informovali o momentální úrovni vědy a finančním sektoru se tolik neliší od mnoho ekonomicky a finančně ignorantních bojovníků světla, kteří obhajují myšlenku temných, tajných služeb o existenci „skrytých fondech St. Germaina“, které budou zázračně otevřeny lidem nějakými záhadnými „osvícenými“, tajnými společnostmi a lidstvo z ničeho nic zbohatne. Naivita byla vždy největší pastí pro všechny lidi, což je dělá lehkou kořistí pro temné manipulace a lži.

Níže vysvětlím, co jsou St. Germainovi tajné fondy zač. Je nyní neustále přítomen v našich polích a komunikuje semnou a Carlou o vícerých tématech. Jak jsem již psal, přišel k nám během otevírání Vánočního Portálu během 25. Prosince a slíbil nám, že nás povede skrze finální vzestupovou fázi. Svůj slib dodržel a je neustále při nás. Povzbuzuje Carlu, aby používala fialovo-zlatý plamen, jakožto jeho novým držitelem kterým je, k transmutaci této reality a tak ho nyní velmi často a intenzivně používá, aby transformovala tento nespravedlivý, Orionsko-Ponzi měnový systém do spravedlivého systému plateb a transakcí, které přinesou lidstvu mír a blahobyt. Podstata tohoto systému bude téma této eseje.

St. Germain mě inspiruje, abych vyvinul a představil tento projekt celému lidstvu jako jedinou možnou alternativu, jakmile starý matrix zkolabuje a masy budou v naprostém zoufalství. Otevírá to světlejší perspektivu pro rychlou transformaci nynějšího lidstva do vyvinuté, osvícené a transgalaktické společnosti. Ačkoli většina prvků nového systému a transakcí byla vyvinuta mnou před dvaceti lety, St. Germain mi dal chybějící články v Únoru letošního roku, které mi pomohly dokončit tento můj nový nápad.

Jak vysvětlím níže, nová „Astrální“ měna bude totální reset nejen starého Orionsko-Ponzi finančního systému, ale také totální reset stávající lidské společnosti. Povede k rychlému zrušení států se všemi represivními složkami, jako finančních úřadů, národních bank (i všech ostatních), soudních systémů kteřé se těmito záležitostmi zabývají, zahrnující profese jako účetní, finanční a nemovitostní makléři atd,. Proto je to projekt obrovských proporcí – bude to hnací síla společenských a ekonomických změn, které velmi brzy transformují lidstvo.

Duchovní a Organizační Principy Nové “ Astrální“ Měny 

Nedávná Historie Projektu 

Zpracování duchovních a organizačních principů Nové “Astrální“ měny bylo poprvé inspirováno mým VJ a nejspíše také St. Germainem 27. Ledna, když jsem se zeptal sám sebe, Brada a napsal mu:

“Drahý Brade,

Naše poslední výměna názorů vedla nevyhnutelně k jednoduché a klíčové otázce:

Proč musíme my všichni čekat na tyto investory s jejich směšnými penězi, aby za námi přišli      sponzorovali náš projekt, když víme že jejich peníze jsou bezcenné a proč bychom měli čekat aby se jejich mysl změnila k lepšímu? Je to jak „oškubat myš“, abych citoval německé přísloví – stejně z těch lidí nic nevzejde?

A proto z ničeho nic se všechny kousky obrazu spojily dohromady, týkající se:

– Co jsi řekl o Bitcoinu, zlatu a ostatních nových alternativních měnách

– Co jsem zatím napsal o novém neutrálním digitálním číselném systému plateb a transakcí, který bude fungovat jako soustava SI ve fyzice a bude sloužit jako měření lidských úspěchů a potřeb bez jakékoli hodnoty samo o sobě.

– Tvoje osobní zkušenost s Bitcoinem a

– Naše posouzení nynější situace na zemi – neústupnost finančních týpků a lidstva jako celku a bezpředmětnost jejich bezcenných peněz. Je to jako pokoušet se udělat dobré víno z octa.

Přidávam koncept, který jsem vyvinul více než deset let zpět pro CEO jedné z velkých německých bank s ředitelstvím v Mnichově, kterého jsem znal, ale samozřejmě mi neodepsal, jelikož se mu zdál můj nápad příliš odvážný. Niceméně tehdy mě moje VJ urgovalo přednést tento koncept, jelikož to bylo součástí strategie HR na změnu této planety a já jsem byl jejím průkopníkem. Nyní bych rád tyto body amalgamoval.

Předtím jsme mluvili o možnosti zřídit nový fond v USA k uvedení nových patentů a technologií založený na teorii Univerzálního zákona. Spočítal jsem, že jen inovace a registrace nových efektivních buňek stimulujících léků ve farmaceutickém průmyslu by ušetřilo více jak $ 500 miliard a vytvořilo by nové prodejní příležitosti každý měsíc zhruba v takovém objemu. Zvažujíc  hromadnou smrt všech ‘’jednorožců“ (nových společností které domněle vytvářejí nové 3D technologie) v USA v nynější krizi, poté co vyplýtvaly stovky miliard dollaru investovaného kapitálu bez jakýchkoli návratů, navrhl jsem Bradovi, že je čas odhalit nové technologie Univerzálního Zákona, zahrnující nové formy léčby v lékařské péči a nové technologie v průmyslu založené na supravodivosti.

Diskutovali jsme několik možností, které by přilákali investory po tom, co ztratili hodně peněz v nynější m finančním pádu, které vymazal více než $15 biliónů dolarů od začátku tohoto roku. Nicméně, oba jsme měli nepříjemný pocit, že tento náš nový projekt by nefungoval tak jak jsme zprvu zamýšleli. Jak je to s každým projektem, který je inspirován posvátnou mocí, jeden musí přemýšlet ve velkém a začít od základních stavebních kamenů nové teorie Univerzálního Zákona.

Došli jsme k závěru, že nepotřebujeme nynější toaletní papírové peníze a jejich frustrované vlastníky, aby uctili naši práci a budoucí příspěvky lidstvu jako nanebevzatí mistři.

Namísto toho si vytvoříme novou měnu a zřídíme duchovní a organizační principy pro základ nového druhu emise a investiční banky, která nicméně nebude nazývána ‘’bankou“, jelikož má toto slovo špatnou pověst. Namísto toho to nazveme:

Emisní a Investiční Družstvo (EID)

Nová měna bude fungovat stejně jako digitální číselní SI-soustava plateb a transakcí, kterou jsem uvedl minule ale bude se jmenovat:

Astrál

A proto vytvoříme EID s novou měnou ‘’Astrál“.

Tato nová měna bude mít základy v zavedení všech nových 4D a 5D technologiích. Její aktiva budou nové technologie přicházející ze Světla. Nakonec, tato měna bude představovat samotný vzestup lidstva A Gaii do vyšších dimenzí, předtím než budou peníze zrušeny. Tímto způsobem dosáhneme svého cíle efektivně a eliminujeme staré shnilé týpky a jejich bezcenné papírové penízky, jelikož již nám déle neslouží a protože nepředstavují novou, vzestupující realitu. Mimochodem, staré měny budou zrušeny i tak s přicházejícím krachem a toto již bylo mnohokrát předpovídáno a probíráno s PAT.

Název  ‘’Astrál” byl vybrán pro novou měnu záměrně. Narozdíl od angličtiny, která je velmi omezeným jazykem ve smyslu gramatiky, všechny ostatní jazyky mají rod, Němčina, Francouzština, Italština, Španělština a všechny Slovanské jazyky . V tomto případě “Astrál” je mužská měna (“astro” by byla neutrální a “astra” ženská). Je silnější  říct – tento předmět stojí dva astrály, než říct že to stojí dvě astry, což je slabé jako podstatné jméno. Zní to jako “Španělský real”, na vrcholu moci Španělské moci když dobila Ameriku. Potřebujeme mužskou energii pro novou měnu, k potřebné transformaci z nynější na dluhu založené měny s nuceným oběhem jako dollar. Nová měna bude zakořeněna v energetické síle Zdroje. Jak? To vysvětlím níže.

Nová “Astrální” měna a EID se budou řídit jednoduchými, samozřejmými duchovními a logickými principy založenými na podstatě energie, protože peníze jsou jen náhražka a zrcadlovým obrazem vlastností energie:

1) “Astrál” bude dostupný všem kdo jej přijme nezávisle na fyzické práci, ale závisle na jeho/její opravdových potřebách. Je to nedotknutelné, posvátné právo každého kdo má a používá tuto měnu podle duchovních principů, které vylučují chamtivost, lakotu, manipulaci a spekulaci atd. Jinak řečeno – všechny lidské zlozvyky, které vznikají z odloučení od Zdroje a odmítnutí jednoty se nebudou týkat této měny. Lidé, kteří budou projevovat tyto neřesti nebudou mít k této měně přístup. Budou muset zůstat u starých měn (jestliže budou stále existovat), anebo používat výměnný obchod, dokud nedosáhnou potřebné duchovní evoluce, aby mohli přijmout a používat novou měnu, která přinese nezměrné bohatství a prosperitu celému lidstvu, jak ukážu níže.

Toto vyloučení bude implementováno velmi jednoduše sledováním dalších principů a kritérií:

2) Nebudou žádné úrokové sazby nebo jiné virtuální deriváty, nebo prostředky které by vytvářeli umělou inflaci této měny.

3) Nebudou žádné spekulace proti ostatním, stále existujícím měnám. Tyto principy se týkají přechodné fáze a později budou samozřejmé, jakmile ostatní měny zaniknou.

4) Nový Astrál bude mít svá aktiva (jistiny) v nebi, tj. ve všech nových technologiích, které přijdou skrze měnu z vyšších říší a skrze nás jako nanebevzaté mistry a budou šířeny na nové zemi v přechodné fázi, než budou být moci peníze – včetně Astrálu, eliminovány. Je zde další klíčový důvod proč bude mít nová Astrální měna základy v nebi, ve vyšší dimenzi nebo ve Zdroji, což vysvětlím níže.

5) Zpočátku bude Astrál krytý ke zlatem (a stříbrem) – zhruba 100 astrálů k jedné unci zlata. To bude provedeno ideálním způsobem a všichni vlastníci zlata toto krytí odsouhlasí. Nepotřebujeme vlastnit ani jednu unci fyzicky vydolovaného zlata, abychom mohli Astrál krýt zlatem. Zde je proč:

Podle bodu 4) Nový Astrál bude mít svá aktiva (jistiny) v nebi, tj. ve všech nových technologiích, které přijdou skrze měnu z vyšších říší a skrze nás jako nanebevzaté mistry a budou šířeny na nové zemi v přechodné fázi, než budou být moci peníze – včetně Astrálu, eliminovány.

  • Zlato není žádná jistina z vyššího pohledu, ale nabyla historické důležitosti jako univerzální prostředek k hromadění materiálního bohatství ve staré 3D realitě.
  • Nicméně nemůže pracovat jako flexibilní systém plateb kvůli jeho fyzickým vlastnostem. Skladování, transport zlata znamená velké přepravní problémy jakékoli zlatem-kryté měně v dynamické a rychle se rozvíjející společnosti a ekonomice, kde peníze v oběhu musí být snadno dostupné, flexibilní vůči všem podmínkám a plynulé.
  • To je přesně proč byla cabala schopná jednoduše zrušit zlatý standard jako měnu, kdy poslední moderní reset Orionského finančního systému k NWO bylo provedeno Nixeonem v roce 1971. Bez pomoci zrušil zlatý standard světové měny dollaru a vytvořil nynější bezcenné měny s nuceným oběhem.
  • Na druhé straně, jestliže by všechny staré měny ztratily svoji hodnotu s přicházejícím krachem, nepomohlo by to zlatu nabýt zpět svoji ztracenou důležitost, jelikož by elity představily jinou formu papírových peněz, která by vylučovala zlato a toho se dnešní vlastníci zlata velmi bojí, protože by jim stát všechno zlato a stříbro zabavil.
  • Jestli cabala implementuje plán B a vytvoří nové měny založené na minimálním množství zlata, tento nový zlatý standard bude jen symbolického charakteru vzhledem k faktu, že nynější množství dostupného zlata na této planetě je nekonečně malé srovnáme-li ho s penězmi v oběhu, které jsou potřebné k chodu světové ekonomiky, ikdyž všechen dluh a spekulativní bubliny, jako deriváty jsou eliminovány globálním výročím. Rozředění tohoto nového zlatého standardu brzy povede ke stejné situaci jako tento rok, kdy je krach nevyhnutelný a už se odehrál.

Alchymistické Zlato Versus Fyzické Vytěžené Zlato

Myšlenka podložit novou Astrální měnu zlatem je praktického a teoretického charakteru. Nová měna v podstatě nepotřebuje zlato k reformaci stávajících měn s nuceným oběhem a fungování perfektním způsobem jak jsme výše diskutovali. Nicméně v přechodné fázi přestupu musím zvážit kolektivní myšlenkové nastavení lidstva, které je smýšlí o penězích jako o něčem s největší hodnotou. Všechny lidské činnosti se měří v penězích a převažuje názor, že něco co nepřitahuje peníze, jako jsou naše duchovní a spirituální činnost, je v podstatě bezcenné. To je klasické Orionské smýšlení stávajícího, poničeného lidstva v Konečných Časech a musíme zvážit tento žalostný, lidský stav v našem novém projektu, abychom reformovali tento Ponzi finanční systém, až zkrachuje v nastávajících dnech a týdnech.

Až nynější měny s nuceným oběhem ztratí hodnotu v nadcházející hyperinflaci, jakožto výsledek uvolňujícího se dluhu v podobě špatných půjček, virtuálních derivátů a jistinových bublin zapříčiněných nekonečnými QE (kvantitativními uvolňováními) a tištění peněz z ničeho, lidé budou v jejich zoufalství volat po nové měně, která bude založena na skutečné hodnotě. Argument, že nové astrální 4D a 5D technologie jsou cenné a dostatečné jistiny nové Astrální měny možná nepřesvědčí mnoho lidí, kteří nebudou plně probuzeni, jakmile nastane krach a nový reset Orionského měnového systému bude nutný. V jejich převažujícím agnosticismu mohou spíše přijmout plán B a C vládnoucí kabaly namísto našeho návrhu nové Astrální měny. Zvláště to bude vyžadovat nějaký čas pro nás jako nanebevzaté mistry k uvedení nových astrálních technologií v nových 4D světech.

Jak jste si mohli všimnout, všechny mé argumentace se týkají přechodu nynější 3D holografické reality do těchto nových 4D světů, ale v 5D, v Nové Lemurii kam my vzestoupíme, nebudou potřeba žádné peníze. Budeme schopni okamžitě tvořit vše, co si přejeme a po čem toužíme. Tyto duchovní technologie okamžitého zhmotnění nebudou potřebovat žádnou formu peněz jakožto zaměnitelného systému plateb a transakcí. Toto by mělo být jasné všem mým osvíceným čtenářům, kteří sledují naši debatu na této stránce od samotného začátku.

Když říkám, že musíme prozatím přijmout fyzické zlato jako zlatý standard pro novou astrální měnu, lze to uskutečnit pouze z pohledu mnoha lidí, kteří mají své úspory ve zlatě a s ohledem na lidskou tradici, kde zlato hraje roli jakožto jistina bohatství. Je to jen nutný kompromis k přemostění této přechodné fáze, která bude na prvním charakterizována zejícím nesouladem mezi rychle vzestupující realitou a stále existujícími gnostickými nedostatky mezi masy, které jim zamezí pochopení plného rozsahu této počínající kosmické změny. Podložení vytěženým zlatem Astrální měny vlastně eliminujeme stávající nezdravé a falešné spekulace v měnách a trzích se zlatem. Tím, že podložíme měnu zlatem defacto eliminujeme zlato jako jistinu měny, bez toho aniž by si to vlastníci zlata uvědomili. Níže vysvětlím proč.

Mé vysvětlení má co dočinění s alchymií zlata a s námi jako s mistry alchymických reakcí jak ve fyzických tělech, tak v krystalických tělech. Je známé, že koncept alchymie se vyvinul kolem lákající myšlenky, že lidé mohou vytvářet zlato z ostatních, nižších a levných kovů a sloučenin díky tajným alchymických reakcí. Nikdy to nikdy nedokázal, ale za těmito alchymistickými tradicemi musí být špetka pravdy. Samozřejmě, že není možné např. vytvářet zlato z olova, ale nedávno jsem poznal, že je možné vytvářet zlato z rtuti.

A zde přichází problém. Toto alchymistické zlato je ryzí a neobsahuje žádné izotopy. Zatímco veškeré přírodní zlato, i to které je na 99,99999% ryzí, obsahuje různé izotopy, které pomohou prokázat odkud zlato pochází, jelikož každý zlatý důl obsahuje specifické izotopy. Jestliže vytvoříte ryzí zlato z rtuti a pokusíte se ho prodat na trhu, budete okamžitě zatčeni, protože cabala nechce, aby lidstvo vytvářelo zlato. Tento fakt jsem nevěděl až do nedávné doby, ale následně to spustilo další myšlenky, které se týkali našeho měnového projektu.

Je jasné, že můžeme předvést novou Astrální měnu je po našem vzestupu. Nejprve musí však starý matrix zkolabovat. Nynější rychle se rozpadající 3Dholografický model může být přirovnán ke dvoum proti sobě rychle jedoucím vlakům – vlak starého matrixu jede do propasti a vzestupový vlak do nebe. Jestli se v tomto případě objevíme jako nanebevzatí mistři a předneseme novou měnu, můžeme vždy říci lidem – s ohledem na jejich starý názor na věc  – že můžeme alchymisticky vytvořit tolik zlata kolik jen potřebujeme k založení nové Astrální měny na zlatém standardu.

Musíme předvést, že jsme schopni vytvářet ryzí alchymistické zlato, což by pro nás měla být hračka. To však neznamená, že budeme vytvářet zlato ve velkém množství, jakožto dnes už není žádné zlato v trezorech FEDu nebo v ostatních národních bankách, protože bylo kabalou ukradeno. Ale již samotný pojem, že takové alchymistické zlato existuje na astrálních úrovních – proto jméno nové měny – a může být námi kdykoli zhmotněno, pokud bude potřeba, bude dost na pevné zřízení nové Astrální měny jako nové světové měny, podložené zlatem až dollar krachne. V současné době existuje mnoho fám, že tento druh resetu se může vstahovat i na staré měny, ale na to bude již moc pozdě jakmile přijdeme s naší vlastní měnou. To proto musíme vzestoupit před konečným finančním kolapsem a temná kabala se může přijít s jejich vlastním, temným resetem starých měn.

Bude vhodné, když budou lidé vědět, že je možné vytvářet alchymistické zlato kdykoli a není již nadále potřeba těžit zlato zastaralým způsobem, jako to bylo v čase Neandrtálců, kteří byli navrženi PTW, aby pracovali ve zlatých dolech.  Nová, astrální měna bude nejen zakořeněna ve 4D a 5D technologiích, ale také v novém zlatém standardu založeném na ryzím, alchymistickém zlatě vytvořeným námi, jakožto nanebevzatými mistry. To smete veškeré kritické argumenty týkající se hodnoty nové měny z konvenčního pohledu, jelikož zde bude mnoho menších Emisních a Investičních družstev (EID), které bude vytvářet Astrály na místních, komunitně založených úrovních, což vysvětlím níže.

Tímto lze prakticky eliminovat fyzicky vytěžené zlato, které představuje hustý 3D holografický model inkarnace a nahradí jej novým alchymistickým zlatým standardem, který bude zakořeněný ve vyšších světech. Je to také nejefektivnější způsob jak eliminovat podvod nebo manipulaci s novou měnou, což ukážu níže.

Prozatím můžeme používat dva zlaté standardy:

  • Fyzický zlatý standard, který bude mít nižší hodnotu a
  • Nový alchymistický zlatý standard, ke kterému budeme mít přístup pouze my, jako nanebevzatí mistři. To bude část naší spirituální, dalo by se říci, hierarchie, materialistický symbol naší vedoucí pozice v nových 4D světech.

Jsem si nyní samozřejmě vědom faktu, že mluvím o artefaktu, že kdo potřebuje zlato ve vyspělé společnosti, která může pouze vzkvétat bez peněz, jelikož je založena na přímém individuálním a kolektivním stvoření? Jen předkládám tento aspekt pro přechodnou fázi před tím, než se lidé naučí žít bez peněz a budou připraveni vyřadit novou Astrální měnu, poté co plně pochopí podstatu peněz. Ale mezitím by toto měl být silný argument, který zruší jakýkoli pokus ohrozit novou Astrální měnu.

Umíte si představit, jaké by to bylo, kdybyste byli schopni vytvářet zlato kdekoli na planetě nebo ho přemisťovat z jednoho místa na druhé pomocí teleportace v případě nutnosti. V tomto případě nemusíme řešit jakékoli dopravní problémy týkající se skladování a distribuce zlata těžkopádným 3D způsobem jako má např Dánská národní banka s jeho zlatem. Takto veškeré měny založené na zlatě selžou. Můžete podložit Astrální měnu alchymistickým zlatem s pevnou cenou a všichni ji přijmou, protože budou věřit, že můžeme vytvářet zlato v nekonečném množství.

Toto je co tajné fondy St. Germaina představují a o čem lidé z New Age tolik mluví a do čeho vkládají velké naděje, aby je zachránili od jejich těžkého 3D života. 2. Února jsem si toto plně uvědomil (Groundhog den kde nebyl viděn žádný stín za brzkého jara, a kdy byl předpovězen Vzestup), ačkoli je to velmi jednoduché. Není náhoda, že nás toho dne St. Germain znovu navštívil a cítili jsme jeho silnou přítomnost.

Zvýšili jsme naše vibrace tak vysoko, že taková setkání jsou velmi lehká. Jak víte, Carla je novým nosičem fialovo-zlatého plamene a dědicem St. Germaina na této zemi. Je pod jeho vedením více než dva roky, což je zmíněno na této stránce. Cítim ho poslední dobou silně, ale spolupracujeme na jiné úrovni.

Inspiruje mě k aktivnímu vytváření nových konceptů pro nové 4D světy, které budou převážně obývané novými, vyspělými dušemi které dovrší jejich cyklus mladé duše během přicházejícího ID posunu, jak jsem vysvětlit v mém modelu věku duše. Velká vlna mladých duší která je na prahu vstupující do věku cyklu zkušené duše žije nyní v severní Americe a proto jsem zde, abych je vedl k zřízení nových společenských podmínek pro nové 4D lidstvo. Jak se jasně ukazuje, tyto duše nemohou generovat potřebné myšlenky a nápady k reformaci nynějšího, poničeného lidstva do nové, osvícené civilizace a potřebují mou pomoc.

To je také důvod, proč jsme se Brad a já rozhodli představit tento projekt nejdříve v USA a Kanadě, než jej budeme moci implementovat ve zbytku světa. Zvážili jsme také fakt, že dollar je světovou rezervní měnou s více jak 65% celkového světového oběživa a tato měna s nuceným oběhem je hlavní přičinou většiny finančních podvodů.

Předtím než budeme moci zřídit novou ‘’Astrální“ měnu musí být dollar zrušen. To se již děje nyní, během finančního kolapsu, což je drama světových rozměrů s mnoho paralelními a současnými ději. Velmi výrazně jsme k tomuto ději přispěli jasností o opravdových příčinách tohoto děje s nejvyšší důležitostí ve vzestupovém scénáři. Lze říci, že jsme napsali zápletku – já sám ji napsal v r. 1997 –  a že jsme nechali kabalu a jejich bankstery, aby se poprali se scénářem, který jsme pro ně napsali, kdy se sami odstavili od moci.

To je v podstatě účel tohoto projektu jak resetovat starý finanční systém a ekonomiku osvíceným způsobem, zvážením všech duchovních a organizačních principů, které vyvstávají z nové teorie Universálního Zákona.

Sdílím toto nyní s vámi, abyste měli celistvý přehled a připravili si dle toho své argumenty, jakmile vzestoupíte, nebo když budete potřebovat obhájit novou Astrální měnu, zatímco budete stále ve fyzických tělech. Ačkoli je tento projekt garantován jakmile vzestoupíme, neměli bychom ignorovat možnost, že by mohli staré peníze velmi brzy do tohoto projektu přitéct, jakmile starý systém zkolabuje. Zklamaní investoři s novými, transliminálními dušeni jako walk-iny by se mohli rozhodnout přijít k nám, abychom jim jejich bezcenné papírky přetvořili na zlatem podložené Astrály. To bude velmi symbolického charakteru, jelikož zde nebudou žádné zisky. Však co je stávající Orionský měnový systém? Funguje jen díky podvodům. Náš bude pravý.

Nakonec zmíním, že ryzí, alchymistické zlato bez izotopů je také způsob jak dosáhnout dlouhověkost. Bylo již používáno minulými civilizacemi. Byl to symbol nesmrtelnosti a vzestupu. Ryzí alchymistické zlato bude hrát v budoucích 4D světech obrovskou roli při léčení lidských těl a díky tomu budou lidé žit 200-300 let a i déle. Hojnost a dlouhověkost (dobré zdraví) jdou vždy ruku v ruce. Jakmile bude alchymistický zlatý standard opuštěn, zůstane symbolem pro lidskou dlouhověkost a vnitřní snahu inkarnované duše přesáhnout tuto realitu, vzestoupit a vrátit se ke Zdroji.

Další Organizační a Etické Principy EID a používání nové ‘’Astrální“ měny

Emisní a investiční družstvo, EID bude novou lidskou organizační formou nové Astrální měny. Bude také následovat pár velmi jednoduchých, samozřejmých, duchovních a gnostických principů, které odrážejí podstatu energie:

1) Nebude žádné frakční bankovnictví a proto nebudeme používat slovo banka, ale EID.

2) Vydávání nových Astrálů. Například, když bude potřeba začít výrobu nových technologií, bude zde finanční plán, který načrtne všechny investice, nákupy komodit, pracovní síly atd. Poté bude množství peněz potřebné pro tento projekt okamžitě vytvořeno EID. Není to půjčka, protože v nové Astrální měně nebudou žádné půjčky, ale jen oběh peněz které přesně zrcadlí množství tvořivé práce lidstvem.

3) To samé platí pro osobní příjem. Kdokoli, kdo přijme astrály, automaticky obdrží příjem v astrálech, který se jednoduše spočítá jako průměrný příjem potřebný k vedení slušného života v nové, osvícené společnosti.

4) Tímto způsobem se zamezí výskytu inflace, což je kořen všeho zla. Bude zde vždy ideální vztah jeden ku jedné (dynamická rovnováha) mezi penězi vytvořenými a v oběhu na straně jedné a mezi potřebami lidí a jistinami ekonomiky na straně druhé.

5) Astrální měna bude automaticky vylučovat soukromé vlastnictví a hromadění materiálního bohatství. Např., když nový, mladý pár potřebuje dům a chce mít děti, které budou nejvyšším dobrem společnosti, pak bude vygenerována potřebná částka ke koupi a dům bude ihned vytvořen. Později toto již nebude nutné, neboť zde bude dostatek domů k bydlení.

6) Všeobecný příjem bude garantován pro všechny, kteří přijmou Astrál. Nebudou žádné úspory a hromadění majetku. Jestliže bude někdo skromný a bude šetřit, může zbytek utratit za komunální služby jménem ostatních lidí, nebo darovat peníze kolektivu. Proto používám slovo „cooperative“, namísto banky.

Zde jsou další organizační pravidla, jak bude EID fungovat:

7) My, nanebevzatí mistři, založíme první centrální EID, podle našich duchovních pravidel. Bude to hlavní subjekt pro představení všech nových 4D a 5D technologií.

8) V podstatě ale může každá komunita zřídit místní EID, jestliže se budou řídit našimi pravidly a dostanou od nás povolení. Jelikož budeme mít monopol na alchymistické zlato, nikdo nebude mít povolení vytvářet Astrální měnu bez našeho souhlasu.

9) Budoucí společenství bude organizováno kolem místních komunit, jelikož budou státy se všemi jejich represivními institucemi navždy zrušeny a my, nanebevzatí mistři a představenstvo nové spirituální hierarchie na nových 4D světech budeme hnací silou tohoto zrušení. To by nejdříve znamenalo zrušení daní, finančních úřadů a kontrol atd., ale také zrušení armád a všech ostatní kriminálních aktivit, jako pašování drog, které je dotované státy jménem vládnoucí kabaly. To je velmi důležitý aspekt nové měny, který je více než prostým resetem starého finančního systému. Transformuje celou lidskou společnost.

Komunity budou členěné dle principu 12, 12 x 12 tvoří nejmenší jednotku o 144 členech, kde 12 je ideální číslo pro velkou rodinu tří generací, které budou žít spolu, jak tomu bylo na začátku 12. Století, tj. před tím než Orionská kabala zničila tradiční rodinu s jejich darebáckou emancipací žen. Je důležité, že děti budou vzdělávány jejich prarodiči, jelikož jejich rodiče nebudou v životě příliš zkušení. O své děti se postarají, až budou více zralí. Nynější společnost s Orionským ekonomickým systémem vykořisťování rodinu rozdělilo základní fungování rodiny bude resetováno.

Fungování nové společnosti v nové, osvícené společnosti je to velmi obsáhlé téma a má hodně společného s novou Astrální měnou. 12 x 12 x 12 = 1728 členů vytvoří velké společenství, jakýsi dnešní druh vesnice. Takové společenství se může přihlásit k založení místní EID pro jejich potřeby. Bude fungovat jako družstevní a všechny rozhodnutí pro nové investice a vydávání nových astrálních účtů budou demokratické dle nejlepšího úmyslu, pro prospěch společenství a vzhledem k ostatním, sousedícím společnostem, které budou fungovat na těchto principech.

10) Všechny tyto subjekty budou povinny vykazovat úplnou transparentnost na internetu, nebo podobných sítích, aby mohl každý vidět přesnost a důvěryhodnost těchto EID. Před jejich založením bude od nás potřeba speciální astrální certifikát a bude povinnost vykazovat úplnou transparentnost.

11) Tento certifikát může být námi okamžitě odebrán, jestliže EID porušuje nová spirituální pravidla. Musíme z počátku počítat s podvodnými tendencemi lidí a bude zde pár černých ovcí. Vlastně budeme vědět dopředu, jestliže se někdo takový vyskytne. Ale i tak jim můžeme vydat certifikát k otevření, jelikož je toto planeta svobodné vůle. Jelikož budeme mít k dispozici okamžité vědění všeho dění na planetě, můžeme rychle zakročit, jestliže se vyskytne podvod a zavřít EID. Lidé do toho zapletení budou muset používat sousední EID a po tom, co se zbaví viníků, můžou znovu zažádat.

12) Nejdůležitější je naučit lidi, že nestojí za to podvádět, jakmile pokročí nejdále s čestností.

13) Všechna rozhodnutí o odebrání certifikátů budou okamžitě uveřejněna po celosvětovém registru, aby si to lidé mohli přečíst. Bude také zahrnut důvod odebrání. Vše bude založeno na transparentnosti a okamžité akci.

14) Nikdo, kdo spáchá podvod, nebude potrestán, ale jen na určitou dobu vyloučen z Astrálního systému, dokud se on/ona nenaučí chovat se poctivě. Jsem si jist, že to bude pro velmi lehké. Tento druh neposkvrněné spravedlnosti bude chápán a uctíván všemi, jelikož to nikomu neublíží, ale jen efektivně odhalí jakýkoli podvod či lež. Je to okamžitá karma v akci.

15) Je velmi důležité, že takové EID budou zřízeni zároveň po celém světě, protože to je nejjednodušší a nejvíc e efektivní způsob jak eliminovat národní státy jako zdroj všeho zla – od finančních a politických podvodů po války a genocidu. Proto bude rozvětvení nové Astrální měny mnohem větší a rozličné, než jen reforma finančního a ekonomického systému. Bude to odrazový můstek pro nové osvícené lidstvo. Proto je důležité teoretické rozpracování, takže může být implementována jednou ranou, jakmile bude dosažen kritický bod. Ten může dost dobře nastat v Březnu, ale určitě ne později, vzhledem k tomu jak se události začaly vyvíjet již v Únoru.

Vytváříme realitu, kterou zažijeme po pádu matrixu a která viditelně sestoupí na tuto nejvyšší matku planetu. Nová realita bude nejdříve pro ty více osvícené duše, ale bude na chvíli obsahovat tu starou, sestupující realitu aby sloužila jako most pro mnoho těch, kteří chtějí přijít k nám. Tak to nyní vidím. Tato energetická ko-exitence bude krátkodobá, ale bude to nejvíce kritická fáze pro celý transformační proces, když jsou potřebná rychlá a optimální rozhodnutí k omezení negativních aspektů kolapsu starého Orionského matrixu.

Musíme tedy mít křišťálově čisté myšlenky o tom, jak bude nová měna fungovat, abychom ji mohli zřídit, jakmile nastane konečný ID posun. Jestliže to nevíme my, pak nikdo. Musíme myslet ve velkém, což znamená zahrnout veškeré lidstvo a nenechat nikoho na holičkách. Pak už je to jen na nich, jestli budou chtít ‘’zůstat na dešti“, nebo roztáhnout deštník. Ale ne jako dříve, kdy vám banky nabídli deštník pro slunné dny a sebrali ho, když začalo pršet.

Jak jsem již zmínil, naše EID bude hlavní subjekt družstev a bude zodpovědné za představení všech nových technologií na světě. Síla a přijmutí nové Astrální měny, bude spočívat v obecném uznání lidí, že je to jen měnový systém plateb a transakcí na přechodnou dobu, dokud nebudou zrušeny peníze a že je to, mimo jiné i velmi silný prostředek k podpoře nových pokročilých technologií, které okamžitě zlepší životy lidí na celém světě.

Mimochodem, fakt že každé společenství bude mít posvátné právo vydávat Astrály, jestli to budou dělat dle spirituálních principů, obhajované námi skrze centrální EID, sama podstata této měny zakořeněné v HR přesvědčí lidi, že toto jsou jediný skutečný peněžní systém, které je nejen ku prospěchu celého lidstva, jestliže přebývá v nových 4D světech, ale že také ztělesňuje vzestupný proces velmi konkrétním způsobem.

Před lety jsem četl slavnou knihu o ekonomice napsanou nositelem Nobelovy ceny (ne že by mě nějak zajímali), že jaká je klíčová otázka o ekonomii: ‘’Co jsou peníze? Proč peníze existují?“ Odpověď byla ‘’Peníze existují jen proto, že jsou přijaty lidmi.“ Jak můžeme vidět, již tato stará teorie o ekonomice vystihuje, že nepotřebujeme žádné specifické peníze k organizaci naší ekonomiky a společenského života. Dokud budou digitální formy plateb a transakcí obecně přijaty jako systém měření lidských tvořivých činností, pokryje to potřeby lidstva a bude fungovat perfektním způsobem jako zrcadlový obraz energie = Všeho-Co-Je. S vědomostí této funkce bude nová Astrální měna obecně přijata celým lidstvem. Protože to bude ručitel opravdové demokracie a největší bariéry pro zotročení lidstva, které se bude vládnoucí kabala pokoušet nastolit s falešným resetem jejich krachujícím Ponzi systémem, předtím než budou tento rok zbaveni moci naším objevením se jako nanebevzatými mistry.

Nová Astrální měna bude mít veškerou duchovní sílu, protože je zakotvena v nebi, protože je částí vzestupného procesu lidstva a proto se tak jmenuje a protože to bude prostředek pro představení nových technologií, které transformují lidstvo do transgalaktického druhu.

Zlato nemá takový přínos. Ale můžeme používat zlato jako dočasné zachycení se materiálního světa, k vzdálení se od starých měn s nuceným oběhem, které se velmi brzo zhroutí. Proto je tento projekt tak urgentní.

Ti, kteří vlastní fyzické zlato si ho můžou vyměnit za Astrály, jestli si to budou přát a zcela jistě si ho nevymění za dollary, jakmile ztratí hodnotu s přicházející hyperinflací, kdy jedna unce bude mít hodnotu nejméně 20 000 dollaru nebo více, takže co by lidé dělali s tolika bezcennými penězi? Bude stejné jako během inflace během 20tých let v Německu a Jugoslavii v 80tých letech, kterou jsem osobně zažil. Nikdo v těchto státech nepoužíval papírové peníze, jakmile nastala hyperinflace. Tyto měny jednoduše zmizí z oběhu a nové astrály je rychle nahradí.

Všechny transakce v přechodném období, např. v obchodech atd., mohou být provedeny v astrálech a dalších místních měnách, předtím než budou zrušeny stejnými elektronickými zařízeními.  Dva roky předtím, než bylo zavedeno Euro v Evropě jsme v Německu dostávaly účty ve dvou měnách – v eurech a v DM. Zatímco naše měna měna podložená zlatem fyzickým i alchymistickým a nebude moci býti devalvována, zatímco dollar a všechny ostatní měny bude obrovsky znehodnocené vůči zlatu a Astrálu. To se promítne na cenách zboží a všech ostatních účtů. Proto zde budou lidé, kteří budou stále používat staré měny, předtím než se rozhodnout přejít k nám a přijmout astrál v přechodném období.

To je grosso modo podstata našeho nového měnového projektu, který bude nejsilnějším nástrojem PAT, jako nanebevzatých mistrů k transformaci této společnosti. Vysvětluje to urgenci tohoto projektu, takže jsme připraveni na přicházející konečný finanční krach a ID posun. Bude to čas našeho vzestupu a okamžité implementace nové Astrální měny. Aby se to mohlo stát, musíme nyní tento koncept vyvinout. Nejdříve přichází nápad a poté jeho zhmotnění v externí realitě.

This entry was posted in Economic Collapse. Bookmark the permalink.

Comments are closed.