Az új „Asztrál” fizetőeszköz színre lép

Az Orion Montáris Rendszer globális leváltása annak idei  teljes összeomlását követően

Georgi Stankov, 2016 március 1. 

www.stankovuniversallaw.com

Translation into Hungarian from the original publication by Borsos Árpád

Kedves Georgi! Alapvetően a Függetlenségi Nyilatkozatot írtad meg benne foglalt direktívákkal a Most állapotában működő multidimenziós emberi lények számára a szükségszerű létezés valódi állapotához, s lehet hogy a valaha írt legfontosabb dokumentumot. Gratulálok. – Brad Barber

Bevezetés

Ez egy olyan kulcs projekt, amit a 90-es évek óta dédelgetek, amikor is teljesen megértettem, hogy a pénz természete az energia tulajdonságainak tükörképe. Az Egyetemes Törvény új fizikai és matematikai Axiomatikájá nak megfelelően csak energia létezik, azaz a Minden-Létező – energia. Ennélfogva bármely új monetáris formának a jelenlegi bukott Orion-Potemkin pénzügyi rendszer helyettesítésére eszményi módon kell kifejeznie az energia jellemvonásait. Cikkek garmadáját szenteltem annak, hogy a fizetések és tranzakciók új digitális, numerikus rendszerének miként kell működnie. Lényegét tekintve az új monetáris rendszer úgy fog működni, mint az SI rendszer a fizikában, vagyis önmagában nem képvisel értéket.

Egyébiránt már bizonyítottam, hogy az összes fizikai dimenzió és mértékegység az SI rendszeren belül két dimenzióra redukálható, melyek  – a tér és az abszolút idő (=frekvencia), ami a tér-idő. Tér-időként érzékeli az ember az energiát a maga korlátozott érzékeivel a 3D világban. Rámutattam, hogy a pénz a tér-idő jellemzőit képviseli, egész pontosan arra a tényre, hogy tér és idő jogosan összekapcsolt összetevők, melyek egymással dialektikusan és reciprok módon viselkednek. Amikor a tér kiterjed, a frekvencia (idő) szűkül és vice versa. A tér fordítottan arányos az energiával s ~ 1/E, míg a frekvencia egyenesen arányos egy rendszer energia mennyiségével f ~ E. Azt is fontos hangsúlyozni, hogy a lineáris (konvencionális) idő azonos a térrel t=s, a lineáris idő pleonazmája (szinonimája) a térnek.

Ennek a két azonos fizikai mértéknek az elkülönítése az emberi elme által jelenti minden kognitiv illúzó forrását ezen faj inkarnált állapotán belül.

A pénzvilágban a pénz inflációja, a kinyomtatott pénz mennyisége megfelel a térnek és ez a felduzzadó fizetőeszköz fordítottan arányos az általa képviselt energiával, más szavakkal csökken az értéke. Minden megfigyelt monetáris jelenség, mint amilyen az infláció, a defláció, a leértékelés, stb. könnyen magyarázható a tér-idő természetével mint az ember által érzékelt energiával – összetevői – tér és idő – reciprok tulajdonságaival. Ennyi elméleti előkészítés elkerülhetetlen az új fizetőeszköz projekt alábbi kifejtésének kellő megértéséhez.

Ezzel most bejelentem az „Asztrál” új pénznemét, ami bevezetésre kerül minden új 4D világban a jelenlegi Orion monetáris rendszer összeomlását és a teljes régi mátrix felbomlását követően azonnal. Semmi kétségem azt illetően, hogy idejét tekintve az a korszakos esemény még idén bekövetkezik és a március hónap tűnik olyan lineáris időszaknak, amikor ezen esemény bekövetkeztének magas a valószínűsége. Emiatt annyira sürgős ez a kulcs projekt ezen anya bolygó legelőrehaladottabb fölemelkedési forgatókönyvében.

Ez év kezdete óta módfelett gyakori párbeszédbe kezdtem Brad-del, hogy föltárjuk ennek a projektnek minden aspektusát és megleljük azt az optimális időpontot, amikor bevezethetjük az új „Asztrál” valutát először az USA-ban, majd rögtön ezt követően világszerte. Arra az egyhangú következtetésre jutottunk, hogy a pénzügyi rendszer teljes összeomlásának a szélén állunk és hogy rendkívül fontos készen állni mentálisan és intellektuálisan erre a projektre, amikor majd a globális csőd beüt. Hovatovább tudatában vagyunk annak a ténynek is, hogy mi magunk hozzuk létre a saját gondolatainkkal ezt a projektet, ami már valóság az új 4D világokban.

Az utóbbi napokban és hetekben azt látjuk, hogy nem annyira mi fogunk fölemelkedni és eltűnni ebből a valóságból, hanem inkább idehozzuk az 5D mennyet erre a legelőbbre jutott anya bolygóra. Eleinte ez a bolygónak olyan bizonyos területein megy majd végbe, ahol már léteznek a fény városai és ahol ennek a holografikus modellnek a vibrációi már elérték a felső 4D 12-ik szintjének a küszöbét és fölkészültek a fázis átmenetre az új 5D valóságba. Sedona és Jerry ennek a bonyolult egyéni és kollektív fölemelkedési folyamatnak az útmutatói, ahogy azt már láthattuk.

A fázis átmenetet a fény városai ba először a PAT éri el, továbbá a fölemelkedési jelöltek első hulláma, majd sok további második hullámhoz tartozó és új-belépő-ként inkarnálódott transzliminális lélek követ minket. A számuk újból exponenciálisan növekszik a legutóbbi jelentős januári ID váltást követően, amikor is sokan közülük fizikai halált tapasztaltak meg alacsonyabb idővonalakon.

A továbbiakban körvonalazni fogom az új „Asztrál” valuta alapelveit, amit fölemelkedett mesterekként fogunk bevezetni közvetlenül az Orion monetáris rendszer totális csődjét és a nyugati világ bankjainak leállását követően. Ez az új projekt, amin Brad és én 2016 eleje óta rendkívül intenzíven dolgozunk a napi levelezésünk során, s ami a világméretű pénzügyi dráma alapos elemzését is magába foglalja, csupán egy közbülső megoldás az átmenet időszakára, amíg az összes ember meg nem érti a pénz természetét, hogy aztán a pénzt teljesen meg lehessen szüntetni.

Az átmenet időszaka a pénzügyi rendszer teljes összeomlását közvetlenül követő időt jelöli, ami lehet hogy márciusban esedékes, de minden bizonnyal még ebben az évben és annyi ideig fog tartani, amíg a kollektív tudatosság el nem éri a teljes éberség küszöbét. A projekt halaszthatatlanságának megértéséhez nem szabad megfeledkezni arról, hogy az uralkodó titkos klikk és bankár haramiái már készen állnak B és C terveikkel arra az esetre, ha eredeti A tervük az emberiség rabszolga sorba döntésére Orion pénzügyi rendszerük bilincsei révén kútba esne.

Példának okáért sokat beszélnek mostanában a pénzügyi rendszer globális újjáteremtéséről az arany standard újbóli bevezetésével. Az érvek nem újak és mind arról szólnak, hogy megkíséreljék megmenteni a jelenlegi bukott pénzügyi rendszert és a régi valutákat, elsősorban és mindenekelőtt az értéktelen dollárt mint az egészségügyi papír pénz jelképét. Vagyis az ilyen tervek egyike sem nyújt

életképes megoldást, valódi reformot a monetáris rendszernek, az új spirituális alapelveknek megfelelően, amit mi a PAT szorgalmazunk, mert csupán satnya kísérletek a régi rendszer fölélesztésére  és a status quo fenntartására. Ahogy valamennyien tudjuk, ez nem fog bekövetkezni és emiatt dolgoztuk ki az új „Asztrál” valutát, ami helyettesíteni fogja a dollárt, az eurót, a yent és az összes többi értéktelen fizetőeszközt.

Ez az A terv a PAT és az összes első hullámban érintett részéről, akik az új 4D világok friss fölemelkedett mesterei és Logosz Istenei lesznek. Az új emberiség igaz spirituális hierarchiáját fogják képviselni és ez jelenti egyben egy új igazságos fizetési és tranzakciós rendszer bevezetését az átmenet időszakában, amikor a mostani emberiség átlényegül transzgalaktikus civilizációvá.

A jelenkor minden bíráló szakértője éppen hogy az uralkodó titkos klikk malmára hajtja a vizet, amikor hiteltelen pénzügyi javaslatokat tesznek és végletesen elaprózodott gondolat-menetű ötletekkel állnak elő és az emberi létezés, fejlődés és teremtés vezető spirituális alapelvei mögé rejtett tökéletesen félreértett gondolatokkal.

Ezek az alternatív gondolkodók, akiket Brad és én is időről időre azért idézünk, hogy információval szolgáljunk a financiális szektor jelenlegi legmagasabb szintű diskurzusairól, nem sokban különböznek azoktól a közgazdaságilag és pénzügyileg tudatlan fénymunkásoktól, akik a sötét titkosszolgálatok ötleteit pátyolgatják „St Germain rejtett alapjairól”, melyek majd csodával határosan fognak megnyílni a tömegek számára néhány gyanús „megvilágosodott” titkos társaság révén és aranybányát nyitnak az embereknek. A naivitás mindig is az emberiség legnagyobb csapdája volt és sötét manipulációk és hazugságok könnyű prédávájává tette hívőit.

Rögtön elmagyarázom, hogy valójában mik is St. Germain titkos alapjai. Ő most már álladóan mezőinkben tartózkodik, Carla-val és velem is többféle témáról kommunikál. Már tudósítottam róla, hogy igen határozottan állított be hozzánk a Karácsonyi Portál alkalmából december 25-én és felajánlotta vezetését a fölemelkedés jelenlegi végső szakaszára. Tartja az ígéretét és azóta körülüünk van. Arra bátorítja Carla-t, hogy használja az ibolya-arany lángot, aminek ő az új chohan-ja, hogy átalakítsa ezt a valóságot, Carla pedig igen hatékonyan változtatja át ezt az igazságtalan, csaló Orion-Potemkin monetáris rendszert a fizetések és tranzakciók igazságos rendszerévé, amely boldogulást és békét fog hozni az egész emberiségnek. Ennek az új rendszernek az esszenciája az alábbi dogozat témája.

St. Germain arra ösztökél, hogy fejlesszem ki és terjesszem ezt a projektet az egész emberiség elé mint az egyetlen lehetséges alternatívát arra, amikor a régi mátrix teljesen összedől, a tömegek pedig kétségbe esnek. A legfényesebb perspektívát nyújtja a gyors átalakuláshoz a jelenkor emberiségének, hogy megvilágosodott transzgalaktikus társadalommá váljon. Bár a fizetések és tranzakciók új rendszerének legtöbb elemét magam már húsz éve kialakítottam, St. Germain átadta a hiányzó láncszemeket 2016 februárjában, ami segített teljessé tenni az új elképzelést.

A következőkben majd rávilágítok, hogy az új „Asztrál” valuta nemcsak az elavult Orion-Potemkin pénzügyi rendszer teljes átértékelése, hanem a jelenlegi emberi társadalom teljes átállítása is. Elvezet a nemzetállam gyors felbomlásához, annak minden elnyomó intézményével együt, mint amilyen az adó (állami bevételek) rendszere, a központi bank, minden egyéb bank, a teljes igazságszolgáltatási rendszer, ami ezen előbbiekkel foglalkozik, beleértve az összes here szakmát, mint amilyen a könyvelő, a pénzügyi és ingatlan bróker, stb. melyek mind a nem-termelő tevékenységekhez kapcsolódnak. Ennélfogva a projekt által érintett terület óriási méretű – ez lesz valójában az a vezető erő, ami az összes társadalmi és gazdasági változás mögött húzódik és nagyon hamar átváltoztatja a mostani emberiséget.

Az új „Asztrál” valuta spirituális és szervezeti alapelvei

A projekt jelenlegi története

Az új „Asztrál” fizetőeszköz spirituális és szervezeti alapelveinek kidolgozását Magasabb Énem öszönözte és minden valószínűség szerint St. Germain január 27-én első alkalommal, amikor a következő elméleti kérdést tettem föl magamnak és Brad-nek a hozzá intézett levelemben:

„Kedves Brad! 

Legutóbbi eszmecserénk elkerülhetetlenül vezetett a következő egyszerű kulcs kérdéshez: 

Miért kellenek nekünk ezek a befektetési fickók a cseles pénzükkel, csak hogy szponzorálják  a projektünket, amikor tudjuk, hogy a pénzük értéktelen és miért várjuk, hogy az előnyére fog változni a gondolkodásuk?  Mintha egy »egeret akarnánk megnyírni« hogy egy német mondást idézzek – hisz semmit sem remélhetünk tőlük. 

Innen kezdve hirtelen az új projekt minden darabja összeállt eképpen: 

1) Amit a Bitcoin-ról, az aranyról és más alternatív valutákról mondtál 

2) Amit magam írtam eddig az új semleges digitális numerikus fizetési és tranzakciós rendszerről és ami úgy fog működni, mint az SI rendszer a fizikában és mérőeszközként fog szolgálni az emberi teljesítményekhez és szükségletekhez, anélkül, hogy önmagának értéke lenne 

3) a te személyes tapasztalataid a Bitcoin-nal és 

4) értékelésünk a jelenlegi helyzetről az alapján, hogy – a pénzügyes fickók és az emberiség egésze hajthatatlan és értéktelen pénzük jelentéktelen. Mintha ecetből akarnánk bort csinálni. 

Ráadásul ide kívánkozik egy koncepció, amit több mint 10 éve fejtettem ki egy nagy német bank vezetőjének, aminek Münchenben volt a köpontja, akit ismertem, de természetesen nem reagált rá, mert megrémítette az elképzelésem merészsége. Akkoriban azonban Magasabb Énem erőltette, hogy hozzam elő ezt az elképzelést, mivel részét képezte a Magasabb Birodalmak stratégiájának a bolygó megváltoztatására és én voltam az úttörő. Most pedig szeretném az egészet egybeolvasztani.”

Ezelőtt beszéltük meg annak lehetőségét, hogy új alapot létesítsünk az USA-ban új szabadalmak és technológiák terjesztésére, melyek az Egyetemes Törvény új teóriáján alapszanak. Úgy kalkuláltam, hogy csak a gyógyszergyártás új hatékony sejt-serkentő gyógyszereinek innovációja és regisztrációja 500 milliárd egyébként hasztalan kutatás-fejlesztési dollár megtakarítását eredményzné és legalább ugyanekkora összegű új eladást gerjesztene minden évben. Figyelembe véve az összes „egyszarvú” masszív kimúlását (olyan cégekét, melyek állítólag innovatív 3D technológiákat fejlesztenek) az USA-ban a jelenlegi krízisben, miután minden hozadék nélkül fecséreltek el dollár száz milliárdokat, azt javasoltam Brad-nek, hogy ideje új alapot létesíteni az Egyetemes Törvény új technológiáinak a bevezetésére, ide értve az egészségügy kezelési rendszerének új formáit és a szupravezetésre alapuló új ipari technológiákat is.

Megvitattuk új befektetők bevonzásának különféle lehetőségeit azután, hogy rengeteg pénzt vesztettek el a jelenlegi pénzügyi összeomlásban, ami ez év eleje óta 15 trillió $ vagyont tüntetett el. Ugyanakkor mindkettőnknek volt az a bizonytalan érzése, hogy ez az új projektünk nem fog működni úgy, ahogy eredetileg elképzeltük. Ahogy minden ilyen esetben, amikor a sugallat mennyei, az embernek nagyban kell gondolkodnia, a kezdeteket pedig jelentsék az Egyetemes Törvény új elméletének alap premisszái!

Arra a következtetésre jutottunk, hogy nincs szükségünk a jelenlegi egészségügyi papír pénzre és frusztrált tulajdonosaikra, hogy tiszteljék a munkánkat és az emberiség jövőjéhez – fölemelkedett mesterként – történő hozzájárulásunkat.

Ehelyett teremteni fogunk magunknak egy új pénznemet és spirituális és szervezeti alapelveket munkálunk ki az újfajta kibocsátási és beruházási bank megalapításhoz, amit azonban nem hívunk majd „bank”-nak, hiszen ennek a szónak rendkívül rossz a hírneve. Helyette nevezzük így:

Kibocsátási és Beruházási Együttműködés (KBE)

Az új valuta a fizetések és tranzakciók digitális numerikus SI rendszereként fog pontosan működni, amit már bemutattam a múltban is, de most legyen a neve:

Asztrál 

vagyis létrehozunk egy KBE-t az „Asztrál” nevezetű új fizetőeszközzel.

Ez az új valuta teljesen az új 4D és 5D technológiák alkalmazásában fog gyökerezni. Tőkéje a Fény új technológiáiból ered. Végső soron ez a valuta az emberiség és Gaia magasabb dimenziókba történő fölemelkedésének a képviseletét jelöli, mielőtt még minden pénz eltörölhetővé válna. Ezen a módon igen hatékonyan fogjuk tudni teljesíteni azt a célkitűzésünket, hogy eltüntessük az összes idejétmúlt romlott fickót az értéktelen papír pénzükkel együtt, hisz már nem szolgálnak minket és mivel már nem képviselik az új fölemelkedő valóságot. Ezenkívül a régi valutáknak el kell tűnniük mindenképpen a bekövetkező összeomlásban, ahogy ezt már előre jeleztük és kitárgyaltuk a múltbnan a PAT köreiben.

Az „Asztrál” nevet szándékosan választottuk az új fizetőeszköz nevének. Eltekintve az angoltól, ami egy rendkívül leegyszerűsített nyelv a nyelvtanát tekintve, minden más nyelv jelöli a nemet, mint pl. a német, a francia, az olasz, a spanyol és valamennyi szláv nyelv is. Ebben az esetben az „asztrál” egy maszkulin valuta (az „asztro” semleges lenne, az „asztra” feminin). Sokkal erőteljesebb azt mondani, hogy ez a cikk két asztrál-ba kerül, mint azt hogy két asztro-ba, ami semleges főnévként elég gyenge. Nagyon úgy hangzik, mint a spanyol reál, amikor a spanyol hatalom tündökölt Amerika meghódítása idején. Maszkulin energiára van szükségünk az új fizetőeszköz mögött, hogy a szükséges átalakításokat el tudjuk végezni a jelenlegi adósság alapú, értéktelen, beválthatatlan valuták – mint amilyen a dollár – átváltására új valutára, ami a forrás energetikai hatalmában fog gyökerezni. Hogyan? A továbbiakban elmagyarázom.

Az új „Asztrál” valuta és a KBE precíz, egyszerű, magától értetődő spirituális és logikai alapelveken nyugszik, melyek alapja az energia természete, mivel a pénz csupán helyettesítője és tükötképe az energia tulajdonságainak:

1) Az „Asztrál” mindenki számára elérhető lesz, aki elfogadja függetlenül a fizikai munkától, de saját valós szükséglteinek megfelelően. Sérthetetlen, isten-adta joga mindenkinek birtokolnia és használnia ezt a fizetőeszközt azon spirituális alapelveknek megfelelően, melyek kizárják a kapzsiságot, a fösvénységet, a manipulációt és a spekulációt, stb. Más szavakkal minden emberi bűnt, ami a Forrástól történt elkülönülés eszméjéből ered, az Egység elutasítása pedig nem fog vonatkozni erre a fizetőeszközre. Azoknak az embereknek, akik ilyen bűnöket képviselnek, nem lesz hozzáférése az Asztrál-hoz és a KBE-hez. Nekik be kell érniük a régi valutákkal, feltéve hogy lesznek még vagy barterezniük kell, amíg nem lesznek eléggé fejlettek ahhoz, hogy el tudják fogadni az új valutát, ami hatalmas bőséget és prosperitást hoz az egész emberiségnek, amint azt a következőkben bemutatom.

Ez a kirekesztés igen könnyen kivitelezhető lesz a következő további alapelvek és feltételek alapján:

2) Nem lesznek kamatlábak, sem egyéb virtuális származtatott bevételek vagy eszközök, melyek mesterséges inflációt teremtenének ennek a valutának.

3) Nem lesz spekuláció más még létező valutákra. Ez az alapelv vonatkozik a közbülső szakaszra, a továbbiakban magától értetődik, ha már a többi valuta megszűnik létezni.

4) Az új Asztrál tőkéje a mennyben található, azaz minden új technológiában, ami ezen az új valután keresztül valósul meg a magasabb birodalmakból és rajtunk mint fölemelkedett mestereken keresztül és melyek az áttérés közbülső időszakában az új földön terjednek majd el, mielőtt minden pénz, beleértve az „asztrál”-t is, megszüntethető lesz. Van egy másik kulcs oka is annak, hogy miért gyökerezik az új Asztrál valuta a mennyben, a forrás magasabb dimenzióiban, s amit részletesebben kifejtek rögtön.

5) Kezdetben az Asztrál az aranyhoz (és az ezüsthöz) lesz rögzítve, mondjuk 100 asztrál ér egy uncia aranyat..Ez egy elméleti kötődés lesz és minden arany tulajdonos el fogja fogadni ezt a rögzítést. Nem szükséges rendelkeznünk akár csak egy árva uncia fizikailag bányászott arannyal sem ahhoz, hogy az asztrál-t az aranyhoz kössük. Íme néhány megfontolás, hogy miért:

– a 4) pontnak megfelelően az új Asztrál tőke-vagyona a mennyben található, azaz minden olyan új technológiában, ami ezen a fizetőeszközön keresztül valósul meg és melyek az áttérés közbülső időszakában az új földön terjednek majd el, mielőtt minden pénz, beleértve az „asztrál”-t is, megszüntethető lesz.

– Az arany egyáltalán nem jelent tőke-vagyont magasabb szempontból, ám történelmi fontosságra tett szert a régi 3D valóság anyagi gazdagsága egyetemes felhalmozási eszközeként.

– A fizetések és beruházások rugalmas rendszereként azonban nem működhet fizikai jellemzői és ritkasága miatt. Az arany tárolása és szállítása hatalmas logisztikai gondot okoz minden arany valutának egy dinamikusan és gyorsan fejlődő társadalomban és gazdaságban, ahol a pénz körfogása nagyon gyors kell hogy legyen, rugalmasan és gördülékenyen igazodva minden feltételhez.

– Ezért volt képes az ármány, a titkos szövetség könnyedén megszüntetni az aranyat fizetőeszközként, amikor Nixon 1971-ben megtette az Orion pénzügyi rendszer utolsó modern átigazítását az Új Világrend felé. Egy mozdulattal megszüntette a dollár világ valuta arany standard-jét, létrehozva ezzel a jelenlegi értéktelen, beválthatatlan fizetőeszközt.

– Másfelől, ha minden régi valuta elveszíti az értékét a most következő összeomlás során, az nem fog segíteni az aranynak, hogy visszanyerje régmúlt fontosságát, mivel az elit bevezethet más formában papír pénzt, ami kizárja az aranyat, ezért van annyi félsz mostanában az arany tulajdonosokban, hogy az állam elkobozza az összes aranyat és ezüstöt a várható összeomlás idején, ahogy a kormányok tették azt a Nagy Gazdasági Világválság idején.

– Ha az ármány titkos összeesküvése bevezet egy B tervet és létesít egy új fizetőeszközt minimális mennyiségű aranyra alapozva, akkor ennek az arany standard-nek csak szimbolikus jelentősége lesz annak a ténynek köszönhetően, hogy a bolygón jelenleg hozzáférhető arany mennyisége végtelenül eltörpül a forgalomban lévő pénz mennyiségéhez képest, amivel még felszínen lehet tartani a gazdaságot, még ha minden adósságot és spekulatív pénzügyi léggömböt – mint amilyen a származtatott ügylet – eltörölne is egy globális jubileum. Ennek az új arany standard-nek a felhígulása hamar elvezetne ugyanahhoz a helyzethez, mint az idei évben, amikor is a krach elkerülhetetlen és már el is kezdődött.

Alkímiai arany kontra fizikai bányászott arany

Annak az elképzelésnek, hogy az új Asztrál valutát az aranyhoz kötjük vannak gyakorlati és elméleti vonatkozásai is. Lényegét tekintve az új fizetőeszköznek nincs szüksége aranyra ahhoz, hogy megreformálja a jelenlegi értéktelen valutákat és tökéletesen működjön aszerint, ahogy azt korábban már tárgyaltuk. Az átmeneti időszakra nézve viszont figyelembe kéne vennünk az emberiség kollektív

gondolkodási berögzüléseit, melyeket teljesen a pénz fogalma kerített hatalmába, mint aminek felbecsülhetetlen az értéke. Most a pénz a mércéje minden emberi tevékenységnek és általános az a nézet, hogy ami nem vonz pénzt, ami igaz a mi spirituális tevékenységünkre is, az értéktelen. A  lealacsonyított jelenlegi emberiségnek ez jelenti a klasszikus Orion stílusú gondolkodásmódját itt a Vég Idők táján, nekünk pedig figyelembe kell vennünk ezt a nyomorúságos emberi körülményt új projektünk esetében, hogy megreformálhassuk ezt a Potemkin pénzügyi rendszert, amikor majd összeroppan az elkövetkező napokban és hetekben.

Amikor a jelenlegi értéktelen valuták elveszítik minden értéküket a soron következő hiper-infáció alakalmából, a mennyiségi könnyítések és a nyakló nélküli puszta légbőlkapott pénz nyomtatásból eredő rossz kölcsönök, virtuális derivativák és követelés luftballonok napvilágra kerülését követően, akkor majd az emberek kétségbeesésükben követelni kezdik egy valódi értékeken nyugvó új fizetőeszköz bevezetését. Az az érv, hogy az új asztrális 4D és 5D technológiák értékes és elegendő tőkét jelentenek az új Asztrál valutához, talán kevés olyan embert győz meg, aki nem lesz teljesen fölébredt, amikor a krach beüt és szükségessé válik az Orion pénzügyi rendszer ismételt átállítása. Az ő uralkodó agnoszticizmusuk hajlamosít majd elfogadni az álságos B meg C terveket az ármány szövetsége részéről, ahelyett hogy a mi javaslatunkat fogadnák el egy új asztrális fizetőeszközről. Különösen akkor, ha némi időt vesz majd igénybe nekünk fölemelkedett mestereknek bevezetni az új asztrális technológiákat az új 4D világokban.

Ahogy már észrevehettétek, érveim mindegyike a jelenlegi 3D holografikus model átállítását célozza az új 4D világokká, majd az 5D világokká Új Lemuria-ban, ahová fölemelkedve már nem találunk pénzt legkorábbi fázisaiban sem. Képesek leszünk vágyaink szerint bárminek az azonnali megteremtésére. Az azonnali teremtésnek ezek a lélek technológiái nem igénylik a pénz semmilyen formáját, a fizetések és tranzakciók csere-rendszerét nem igényli a közvetlen energetikai létesítés. Ennek ismertnek kell lennie minden felvilágosult olvasó előtt, aki figyelemmel kísérte ennek a web oldalnak a diskurzusait a kezdetektől fogva.

Amikor azt állítom, hogy el kellene fogadnunk a fizikai arany fémet jelen körülmények között arany standard-ként új asztrális valutánkhoz, ez csak azt szemlélve érdemleges, hogy hányan fektették megtakarításaikat aranyba és arra az emberi hagyományra hagyatkozva, miszerint az arany kulcs szerepet játszik a közvetett gazdagságban. Csupán szükséges kompromisszum áthidalni ezt a közbülső időszakot, amit elsősorban úgy jellemezhetnénk, mint a gyorsan emelkedő valóság és a tömegek még létező gnosztikus hiányosságai között tátongó szakadék, ami ez utóbbiakat megakadályozza a kezdődő kozmikus változások mibenlétének megragadásában. Valójában az Asztrál valuta rögzítésével a bányákban kitermelt fizikai aranyhoz egyszerűen fölszámoljuk a jelenlegi egészségtelen és hamis spekulációkat a valuta és arany csere piacokon. Az Asztrál rögzítésével az aranyhoz de facto megszüntetjük az arany közvetett valuta létét, anélkül hogy az arany tulajdonosok egyáltalán ezt észrevegyék. Rögtön megmagyarázom miért.

Magyarázatomnak az arany alkímiai szerepéhez és önmagunknak mint az alkímiai reakció mestereihez van köze, mind fizikai megtestesülésünkben megmutatkozva ezeken a web oldalakon, mind és különösen fölemelkedett mesterekként kristály fény testünkben. Köztudott, hogy az alkímia fogalma akörül a vonzó elképzelés körül bontakozott ki, miszerint az emberek képesek aranyat előállítani más alacsonyabb rendű és olcsóbb fémekből és összetevőkből titkos alkímiai reakciókkal. Bár még senkinek nem sikerült ezt bizonyítania az emberiség előtt, valami igazságnak azért rejlenie kell ezen alkímiai tradíció mögött, ami minden emberi elmét elbűvöl. Természetesen nem lehetséges aranyat előállítani például ólomból, ám ahogy arról nemrég értesültem higanyból már igen.

De itt van a bibi! Ez az alkímiai arany tiszta és nincs izotópja! Minden természetes arany, még a  99,99999…% tiszta arany is tartalmaz különféle izotópokat, melyeket az arany eredetének meghatározására lehet használni, mivel minden bánya specifikus izotóp „ujjlenyomat”-tal rendelkezik, amit ismer az állami pénzverde. Ha abban a helyzetben lennél, hogy tiszta alkímiai aranyat állíts elő, izotóp mentes aranyat higanyból és megkísérelnéd eladni a piacon, azonnal letartóztatnának, mivel az ármány összeesküvés nem szeretné, hogy az emberiség aranyat hozzon létre. Idáig nem volt tudomásom erről a tényről, de aztán ez beindított néhány további gondolatot az elmémben jelenlegi új tervezetünkkel kapcsolatban.

Nyilvánvaló, hogy csak a fölemelkedésünket követően leszünk képesek bevezetni az új Asztrál valutát. Ezt megelőzően a régi mátrixnak teljesen össze kell roppannia. A jelenleg gyorsan szertefoszló 3D holografikus modell ahhoz hasonlítható, mint amikor két vonat távolodik egymástól teljes sebességgel – a régi mátrix szerelvénye rohan a szakadékba, a fölemelkedés vonata pedig a mennybe. Ebben az esetben  ha megjelenünk fölemelkedett mesterekként és bevezetjük az új fizetőeszközt, azt mindig elmondhatjuk az embereknek – tiszteletben tartva régi nézeteiket -, hogy alkímiailag annyi aranyat tudunk előállítani, amennyire szükségünk van az új Asztrál valuta megalapozásához az arany standard-hez igazodva.

Demonstrálnunk kell, hogy képesek vagyunk tiszta alkímiai aranyat előállítani, ami gyerekjáték kell hogy legyen bármely fölemelkedett mesternek. Ez nem jelenti azt, hogy nagy mennyiségben kéne ezt az aranyat teremteni, mint ahogy manapság sincs többé semennyi arany a FED trezorjaiban vagy bármelyik központi bankéban, tekintve hogy az összeset ellopta az ármány összeesküvés. De éppen az az eszme, hogy ilyen arany létezik az asztrális síkokon – hiszen innen a neve is – és hogy meg is tudjuk jeleníteni bármikor, ha szükséges, elegendő lesz az új Asztrál stabil bevezetéséhez világ valutaként valódi arany standard-re alapítva, amikor majd a dollárnak leáldozik. Sok most a szóbeszéd arról, hogy ilyes fajta átállítás várható a régi valuták esetében, de ez már túl késő lesz, mivel addigra mi már előállunk az új fizetőeszközünkkel. Ezért kell fölemelkednünk a végső pénzügyi összezuhanás előtt, a sötét ármány pedig csinálhatja a maga alattomos átállítását a régi valutáján.

Elég lesz tudniuk az embereknek, hogy lehetséges bármikor alkímiai aranyat előállítani és hogy nincs szüksége az emberiségnek a régi fáradságos módon bányászott aranyra, ahogy az a Neander-völgyiek idejében volt, akiket a leáldozott hatalom genetikailag épp arany bányászatra tervezett. Az új Asztrál valuta nemcsak az új 4D és 5D technológiákban fog gyökerezni, hanem a tiszta alkímiai aranyra alapuló új arany standard-ben is, amit mi fölemelkedett mesterek teremtünk meg. Ez el fog söpörni minden hagyományos nézetű kritikai ellenvetést az új valuta értékét illetően, mivel számos kis kibocsátási és beruházási együttműködés (KBE) jön létre, ami helyben teremti meg az asztrál-t közöségi szintre alapulva, ahogy azt rögtön kifejtem.

Ezen a módon gyakorlatilag felszámoljuk a fizikailag bányászott aranyat, ami az inkarnáció sűrű 3D holografikus modelljét jelképezi és helyettesíteni fogjuk az új alkímiai arany standard-del, ami a magasabb birodalmakban gyökerezik. Ez egyben a leghatékonyabb módja mindenféle csalás és manipuláció eltörlésének az új valutával szemben, amint azt az alábbiakban bemutatom.

Jelen állapot szerint két fajta arany standard használatos:

– a fizikai arany standard, aminek egyre kisebb a jelentősége és

– az új alkímiai arany standard, amihez csak nekünk, új fölemelkedett mestereknek és Logosz Isteneknek lesz hozzáférésünk és monopóliumunk. Ez részét képezi majd saját spirituális hierarchiánknak, úgymond a materiális jelképe lesz majd vezető pozíciónknak az új 4D világokban.

Természetesen tisztában vagyok vele, hogy egy kezdetleges stádiumban lévő műremekről beszélek, mert hát kinek lenne szüksége aranyra egy fejlett társadalomban, amelyik csakis pénz nélkül prosperál, tekintve hogy közvetlen egyéni és kollektív teremtésen alapszik? Ezt a vonatkozást csak az átmeneti időszakra vonatkozóan említem, mielőtt még az emberek megtanulnának pénz nélkül élni és készek lennének lemondani a mi új Aszrál valutánkról, ha már fölfogták a pénz mibenlétét. A közbülső időszakra vonkozóan azonban hatásos érv lehet, amivel hatályon kívül helyezhetünk minden kompromittáló kísérletet új Asztrális valutánkkal szemben.

Képzeld el milyen lenne, ha képes lennél bárhol a bolygón aranyat előállítani vagy egyik helyről a másikra szállítani szükség esetén teleportáció segítségével! Ebben az esetben nem lenne szükségünk logisztikai problémákat megoldani az arany tárolását és elosztását illetően fáradtságos 3D módon, ahogy példának okáért a Holland Központi Bank tette saját aranyával nemrég. Ez az, ahogy az összes arany-alapú valuta a régi módszer szerint elbukik. Most már az ember képes az új asztrális valutát az alkímiai aranyhoz rögzíteni fix áron és mindenki el fogja fogadni, merthogy hinniük kell benne, hogy képesek vagyunk végtelen mennyiségű aranyat létrehozni. A hit pedig mindent visz a pénzügyekben és az egész emberi létezésben.

Pontosan ez az, amit a St. Germain titkos alapok valójában jelentenek, amiről a New Age hívők annyit beszélnek és amivel szemben annyi vágyakozó várakozást táplálnak, hogy az majd helyére billenti szorult 3D életüket. Mindezt február 2-án fogtam föl teljes egészében (Groundhog day, van-e árnyék, kora tavaszi és Fölemelkedési jós időpont [Amerikában a mormota – nálunk a medve jósol az árnyékból] ), holott az egész annyira egyszerű. Nem véletlen, hogy St. Germain újból meglátogatott minket ezen a napon, mi pedig azonnal megéreztük átható jelenlétét.

A frekvenciánkat már annyira magasra emeltük, hogy az ilyen kapcsolatok könnyen jönnek. Ahogy tudjátok, Carla az ibolya-arany láng új chohan – ja és ezáltal St. Germain örököse ezen a földön. Most az ő irányítása alatt áll immár két éve, ahogy arról ezen a honlapon beszámoltunk. Én is erősen érzékelem őt újabban, bár mi más szinten működünk együtt.

Ő inspirál éngem arra, hogy tevőlegesen teremtsek új elképzeléseket az új 4D világok számára, melyeket elsősorban azok az új érett lelkek fogják benépesíteni, akik befejezik ifjúi lélek ciklusukat a most következő végső InterDimenzionális (ID) váltás során, ahogy azt már tisztáztam lélek kor modell em kifejtésekor.  A fiatal lelkek nagy hulláma – készen a belépésre az érett lelkek ciklusába  – jelenleg Észak-Amerikában él és ezért vagyok most itt, hogy vezessem őket és kialakítsam a 4D emberiségnek járó társadalmi feltételeket. Amint az ezekben a napokban nyilvánvalóvá vált, ezek a lelkek nem képesek a szükséges elképzeléseket megfogalmazni egy új fölvilágosodott civilizáció számára saját maguktól, ezért igénylik nagyon a segítségemet.

Ez is az oka annak, amiért Brad és én úgy döntöttünk, hogy először az USA-ban és Kanadában vezetjük be ezt a projektet, mielőtt világ szerte alkalmaznánk. Azt a tényt is figyelembe vettük, hogy a dollár a világ valuta, több, mint 65%-át képviselve a teljes forgalomban lévő pénz mennyiségnek és hogy ez az értéktelen pénz szemét a főbűnös a rendszer legtöbb pénzügyi gaztettében.

Mielőtt bevezethetnénk az új „Asztrál” fizetőeszközt, a dollárnak meg kell szűnnie értéktelen világ pénzként minden alapjával egyetemben. Most ez történik a küszöbönálló pénzügyi összeomlás során, ami egy világ dráma számos párhuzamos és szimultán jelenettel. Mi magunk szignifikánsan hozzájárultunk ahhez a krachhoz úgy, hogy világosságot teremtettünk az igazi okokat tekintve a fölemelkedési forgatókönyv óriási jelentőségével. Bizonyos értelemben jogot formálhatunk arra, hogy ennek a drámának mi írtuk meg a tervezetét – az én esetemben 1997 óta – aztán hagytuk, hogy az ármány cselszövés és bankster gazembereik eljátsszák az általunk nekik írt színjátékot, hogy ezzel kiűzzék magukat a hatalomból a Vég Időkben.

Lényegében ez a célja ennek a projektnek – hogy miként kell átállítani a régi pénzügyi rendszert és a gazdaságot megvilágosodott módon valamennyi spirituális és szervezési alapelv figyelembe vételével, mely elvek az Egyetemes Törvény új teóriájából következnek.

Azért osztom most meg ezt veletek, hogy teljes áttekintésetek legyen róla és hogy megfelelően előkészíthessétek az érveiteket arra, amikor fölemelkedtek vagy amikor majd támogatnotok kell az új Asztrál valutát még fizikai testben. Mivel bár a projekt sikere garantált és már valósággá válik, mire fölemelkedünk, nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a lehetőséget, hogy nagyon hamar régi valuták pénzei kezdenek beáramlani ebbe a projektbe, amikor a pénzügyi rendszer elkezd láthatóan összedőlni. A csalódott régi befektetők új transzliminális lelkükkel mint frissen beérkezőkkel, nagyon is dönthetnek úgy, hogy hozzánk fordulnak és könyörögnek, hogy nemesítsük meg értéktelen pénzüket az alkímiai reakció által és változtassuk arany-alapú asztrál-lá. Ennek igen magas szimbolikus jelentősége lesz, mivel nem várható tőke nyereség az új valuta rendszerben, ahogy azt rögtön kifejtem. De mi is a jelenlegi Orion pénzügyi rendszer? Kizárólag hamis szimbólumokkal operál. A miénk viszont valódiakkal.

Végezetül legyen szabad megemlítenem, hogy a tiszta, alkímiai arany izotópoktól mentesen egyben a legjobb eszköz a hosszú élet elérésére. Régmúlt civilizációk már alkalmazták és ezért van mostanában arany standard-ünk. A halhatatlanságot és a fölemelkedést jelképezte. A tiszta alkímiai arany hatalmas szerepet fog betölteni az emberi test gyógyításában az új 4D világokban, hogy az emberek 200-300 évig élhessenek vagy még tovább. Gazdagság és hoszzú élet (jó egészség) mindig is kéz a kézben jártak. Amikor az alkímiai arany standard bevezetésre kerül, akkor az emberi hoszzú élet jelképe marad, továbbá az inkarnálódott lélek belső törekvéséé arra, hogy meghaladja ezt az anyagi valóságot, fölemelkedjen és visszatérjen a Forráshoz.

További Szervezési és Etikai Alapelvek a KBE-hez és az Új „Asztrál” Valuta Használatához

A Kibocsátási és Beruházási Együttműködés (KBE) lesz az új Asztrál valuta új emberi szerveződési formája. Több nagyon egyszerű, magától értetődő spirituális és gnosztikus alapelvet is követ, melyek az energia esszenciáját tükrözik:

1) Nem lesz  frakcionált bankolás és ezért nem használjuk a bank szót sem, csak a KBE-t.

2) Új Asztrál kibocsátása. Például amikor egy nagy projekt indul új technológiás termelésre, akkor pénzügyi terv készül az összes beruházás körvonalaira, áruk beszerzésére, munkaerő vásárlása, stb. Ezután rögtön létrejön a tervezethez szükséges pénz mennyiség a KBE révén. Ez nem kölcsön, mivel az új asztrális valuta esetében nem lesznek kölcsönök, csak annyi pénz kerül forgalomba, amennyi pontosan tükrözi az emberiség által elvégzett termelő tevékenység pontos mértékét.

3) Ugyanez igaz bármilyen más személyes jövedelemre is. Bárki, aki kész elfogadni az asztrált, automatikusan megkapja a jövedelmét asztrálban, ami egyszerűen kiszámítható lesz, mint átlagos bevétel egy megvilágosodott társadalom normális életviteléhez.

4) Ezen a módon az új Asztrál valuta megakadályozza infláció bekövetkezését, ami minden gonoszság forrása napjaink pénzügyeiben. Mindig biztosított lesz az ideális kölcsönhatási egyensúly egy az egyhez mérték szerint (dinamikus egyensúly) egyfelől a forgalomba került pénz és az emberek igényei, másfelől a reál gazdaság vagyontárgyai között.

5) Az Asztrál valuta automatikusan elejét veszi magántulajdon létezésének és anyagi gazdagság felhalmozásának. Például ha egy ifjú pár házat szeretne, hogy gyermeket vállalhassanak, mely gyermek a társadalom legfőbb java lesz, akkor a szükséges pénz mennyiség ház vásárlásához automatikusan generálódik. A későbbiekben már nem lesz erre szükség, mert elegendő élhető ház lesz.

6) Egyetemes jövedelem lesz biztosítva mindazoknak, akik elfogadják az Asztrált. Nem lesznek megtakarítások és felhalmozott vagyon. Ha valaki beosztó és megtakarít az egyetemes bevételeiből, akkor a felesleget elköltheti közösségi szolgálatra más emberek javára vagy adományozhat a közösség céljait szolgáló egyéb teremtő tevékenységekre. Emiatt használom az „együttműködés” szót a bank helyett.

További szervezési szabályok a KBE megalapozásához és működtetéséhez:

7) Mi, új fölemelkedett mesterek alapítjuk meg az első központi KBE-t saját spirituális szabályainknak megfelelően. Ez képezi az összes új 4D és 5D technológia bevezetésének a velejét.

8) Lényegében azonban bármely közösség alapíthat lokális KBE-t, amennyiben követi a szabályainkat és beszerez egy engedélyt tőlünk. Mivel mi gyakoroljuk a monopóliumot az alkímiai arany standard fölött, senkinek nem lesz megengedett Asztrál fizetőeszköz kibocsátása a hozzájárulásunk nélkül.

9) A jövö társadalma helyi közösségek köré szerveződik, tekintve hogy a nemzetállam minden elnyomó intézményével együtt örökre eltűnik, eltüntetésének vezető erői pedig a fölemelkedett mesterek és az új 4D földek (bolygók) új spirituális hierarchiáinak képviselői lesznek felvértezve az új Asztrál valutával. Ez elsősorban azt jelenti, hogy nem lesznek adók, adóhatóság, pénzügyi kontroll, stb., de hadseregek sem és egyéb bűnözői tevékenységek sem, mint a kábítószer-kereskedelem, amit jelenleg az állam szponzorál az uralkodó ármány nevében. Ez rendkívül fontos társadalmi vonatkozása az új valutának, ami több, mint egyszerű átállítása a régi elfuserált pénzügyi rendszernek. Az egész emberi társadalmat át fogja alakítani.

A közösségek a 12 alapelvének megfelelően fognak szerveződni, 12 x 12 adja a 144 tagú legkisebb egységet, ahol is a 12 az ideális száma egy három generációs nagycsaládnak, amely elkezd újból együtt élni, ahogy az a 20. századot megelőzően is volt, illetve mielőtt az Orion ármány tönkretette a tradicionális családot a nők nyers, durva emancipációjával. Fontos, hogy a gyermekek gondozását és tanítását a nagyszülők végezzék, mivel a szülők még túl tapasztalatlanok ez ügyben. A szülők majd a saját unokáikkal fognak törödni, amikor elég érettek lesznek hozzá. A jelenlegi társadalom a kizsákmányolás Orion gazdasági rendszerével szétdarabolta a családot, ezért helyre kell állítani a családi egység fundamentális dinamikáját.

Hatalmas témakör az, hogy az új társadalom miként szerveződik gyakorlatilag, de sok köze lesz az új Asztrál fizetőeszközhöz. 12 x 12 x 12 = 1728 tag tesz ki egy nagyobb közösséget, egy mostani falu méretűt. Egy ilyen közösség alkalmas rá és jogot formálhat arra, hogy KBE-t alapítson a szükségleteire. Müködtethet egy szövetkezést, ahol minden döntést új kezdeményezésekről és új asztrál valuta kibocsátásáról demokratikusan hoznak meg, megfelelően a legjobb szándéknak, a közösség érdekében és mély tisztelettel más szomszédos közösségekre nézve, akik szintén spirituális alapelvek szerint működnek.

10) Az összes ilyen entitás (mint helyi KBE-k) kötelezettek lesznek a teljes átláthatóságra az Interneten vagy hasonló új hálózatokon keresztül, hogy bárki ellenőrizhesse a kibocsátások és beruházási szervezetek pontos elszámolását és megbízhatóságát. Megalapításuk előtt szükségük lesz speciális asztrál engedélyre tőlünk és kötelezettek lesznek követni a teljes átláthatóság spirituális alapelvét, amit mi fölemelkedett mesterek körvonalazunk a számukra.

11) Ez az jogosítvány visszavonható lesz általunk, ha a KBE megszegi az új spirituális szabályokat. Eleinte számolnunk kell a csalárd emberi természettel is, mert lesz néhány fekete bárány. Valójában előre tudni fogjuk, ha akad majd egy-két lehetséges csaló egy KBE alapításakor. Mégis megadhatjuk nekik az engedélyt a nyitásra, végül is ez itt a szabad akarat bolygója. Mivel azonnali tudomásunk lesz mindenről, ami bolygó szerte történik, gyorsan közbe avatkozhatunk, ha csalás áll fenn és bezárhatjuk a KBE-t. Az érintett emberek szomszédos KBE-t vehetnek igénybe és miután megszabadultak a tettesektől, újra használhatják a magukét.

12) A legfontosabb dolog megtanítani az embereknek, hogy a csalás nem éri meg, mivel becsületesen előbbre lehet jutni.

13) Minden döntés a KBE engedély visszavonásáról azonnal nyilvános lesz a világ egésze előtt, beleértve ebbe a csalás mikéntjének részletes leírását. Minden a teljes átláthatóságon és az azonnali cselekvésen alapszik majd.

14) Egyetlen csaló sem kap büntetést, csak kizárja magát egy időre az Asztrál rendszerből, amíg el nem sajátítja a becsületességet. Biztos vagyok benne, hogy ez rém egyszerű játék lesz a számunkra. Aztán ezt a hiba nélkül való igazságosságot megértik és mindenki tisztelni fogja, mert senkit nem sért, hanem csak a leghatékonyabban napvilágra hoz bármilyen igazságtalanságot vagy hazugságot. Ez az azonnali karma működés közben.

15) Nagyon fontos, hogy ilyen KBE-k szimultán alakuljanak világ szerte, mivel ez a legegyszerűbb és leghatékonyabb módja a nemzetállam mint minden gonoszság forrása megszüntetésének – kezdve a pénzügyi és politikai csalástól a háborúkig és a népírtásig. Ennélfogva az új Asztrál valuta szerteágazó hatása sokkal nagyobb és többszörözött lesz, mintha csak a pénzügyi és gazdasági rendszert reformálnánk meg. Ez lesz az új megvilágosodott emberiséghez vezető hágcsó. Emiatt fontos elméleti kidolgozása, hogy aztán egy lendülettel bevezethető legyen, amikor a kritikus pontot elérjük. És lehet, hogy ez márciusban esedékes, de feltétlenül nem sokkal később, hisz febrárban már elkezdődtek a hozzá vezető események.

Most azt a valóságot teremtjük, amit akkor fogunk megtapasztalni, amikor a régi mátrix kimúlik és akkor fog ráereszkedni erre a legfelsőbb anya bolygóra. Az új valóság eleinte csak a megvilágosodottabbaknak szól majd, de össze fog fonódni a régi süllyedő félben lévővel is egy darabig, hogy hídként szolgáljon sok bizonytalankodónak a felénk vezető úton. Most így látom. Ez az energetikai együtt-létezés rövid életű lesz, viszont ez lesz a legkritikusabb fázis az egész átalakulási folyamatban, amikor kötelező a gyors és optimális döntés ahhoz, hogy rövidre vágjuk a régi Orion mátrix összeomlásának negatív vonatkozásait.

Éppen ezért kell rendelkeznünk kristálytiszta elképzelésekkel arról, hogy az új valuta rendszer hogyan fog alapvetően működni, hogy globális méretekben bevezethető legyen, amikor elérkezik a végső InterDimenzionális (ID) váltás. Ha nem tesszük meg, senki más sem teszi meg. Nagyban kell kezdeni gondolkodni, ami annyit tesz, hogy bele kell foglalni az egész emberiséget és senkit sem hagyni kinn az esőben. Aztán majd eldöntik, hogy szándékoznak-e „táncolni az esőben” vagy hasznát veszik a mi ernyőnknek. De nem a régi módszerrel, amikor a bank nyújtotta az ernyőt az esős napokra, aztán visszavette. Mi jobban csináljuk.

Ahogy már említettem, a mi KBE-nk főként központi együttműködés lesz, mert globális szinten lesz felelős új technológiák bevezetéséért. Az új Asztrál valuta ereje és elfogadottsága abban fog állni, hogy az emberek általánosan elismerik, hogy ez a fizetések és tranzakciók igazságos rendszere az átmeneti időszakban, amíg minden pénz megszüntethető lesz és hogy több más dologgal együtt hatékony eszköz  új, fejlett technológiák elterjesztésére, melyek azonnal javítják az emberek életét világszerte.

Ezen felül az a tény, hogy minden közösség istenadta joga lesz asztrál kibocsátása, ha engedelmeskednek ideális spirituális alapelveknek, melyeket mi szorgalmazunk majd a központi KBE-n keresztül, ennek a valutának a legbelső természete az, hogy a Magasabb Birodalmakban gyökerezik, s ez meggyőzi az embereket arról, hogy ez az egyetlen pénz rendszer, amelyik igazságos és nemcsak hogy az egész emberiség javát szolgálja amíg még fennmarad az új 4D világokban, de konkrétan megtestesíti a felemelkedés folyamatát is.

Azt olvastam híres közgazdasági tankönyvekben, amit Nobel díjasok írtak (nem mintha nagyra tartanám őket) évekkel ezelőtt, hogy mi a kögazdaságtan kulcs kérdése: „Mi a pénz? Miért létezik a pénz?” – mire a válasz: „A pénz csak azért létezik, mert elfogadják az emberek.” Ahogy látjuk, már a régi közgazdasági elméletek is elismerték, hogy nincs szükségünk külön pénzre a gazdaságunk és a társadalmi életünk megszervezéséhez. Amíg a fizetések és tranzakciók egy bizonyos digitális formája egyetemesen elfogadott mint az emberi teremtő tevékenység mérő rendszere, addig ki fogja elégíteni az emberiség igényeit és tökéletesen fog működni az energia = Minden-Létező tükörképeként. Ennek a funkciónak az ismeretében az új Asztrál valuta egyetemesen elfogadott lesz az egész emberiség által. Mivel garantálni fogja az igazi demokráciát és megakadályozza az emberiség újbóli rabszolga sorba taszítását, amit az uralkodó ármány összeesküvés meg fog próbálni bevezetni összeomló Potemkin rendszerük álságos átállítási ígéretével, ezért el kell űzni őket a hatalomból ebben az évben fölemelkedett mesterként történő megjelenésünkkel.

Az új Asztrál valuta rendelkezni fog minden spirituális hatalommal, mivel a mennyben gyökerezik és mivel része a emberiség fölemelkedési folyamatának, innen a neve is, és mivel az új technológiák bevezetésének az eszköze, ez át fogja alakítani az emberiséget transzgalaktikus fajjá.

Az aranynak nincs ilyen tőkéje. De használhatjuk az aranyat az anyagi világ föltartóztatására egy ideig,  hogy távol tartsuk magunkat az értéktelen valutáktól, melyek rövidesen romba dőlnek. Emiatt annyira sürgős ez a projekt.

Akik fizikai aranyat birtokolnak, azok átválthatják Asztrálra, ha szeretnék, mivel dollárra biztosan nem fogják tudni átváltani, amikor az elveszíti az értékét a közelgő hiperinflációban, amikor is egy uncia legalább 20 000 dollárt ér majd vagy még többet és akkor majd mihez kezdenek ezek a  jóemberek a WC papír pénzükkel? Ugyanaz lesz az inflációs helyzet, mint a 20-as évek Németországában vagy a 80-as évek Jugoszláviájában, amit személyesen is átéltem. Senki sem használt papír pénzt ezekben az országokban, amikor elérte őket a hiperinfláció. Ezek a valuták egyszerűen eltűnnek majd a forgalomból és az új Asztrál gyorsan helyettesíti őket.

A rövid közbenső időszakban minden tranzakció, pl. a vásárlás, stb. Asztrálban történik és más helyi valutákban, mielőtt eltörölné őket ugyannak az elektronikus eszköznek a használata. Európában két évvel az euró bevezetése előtt a számlát két pénznemben kaptuk, pl. Németországban euróban és DM-ban. Mivel a fizetőeszközünk a fizikai aranyhoz is meg a tiszta alkímiai aranyhoz is rögzítve lesz, nem lesz kitéve a devalválódásnak, míg a dollár és az összes többi nemzeti valuta nagyban elértéktelenednek az arannyal és az Asztrál-lal szemben. Azért akadnak majd olyanok, akik továbbra is az arany valutát használják, amíg úgy nem döntenek, hogy elfogadják az Asztrál-t ebben a köztes időszakban.

Nagyjából ez lenne új valuta projektünk lényege, ami a PAT mint fölemelkedett mesterek leghatalmasabb eszköze ennek a társadalomnak az átalakítására. Ez magyarázza a tervezet sürgősségét, vagyis hogy felkészültek legyünk, amikor a pénzügyi csőd és a ID váltás megérkezik. Ez lesz a fölemelkedésünk és az új Asztrál valuta azonnali bevezetésének az ideje. Hogy ez megtörténhessen, fejlesztenünk kell ezt a koncepciót. Először jön az elképzelés és csak azután a materializációja külső valóságként.

This entry was posted in Economic Collapse. Bookmark the permalink.

Comments are closed.