Costituzione divina della Legge Universale per l’umanità in ascesa

Georgi Alexandrov Stankov, 18 agosto 2022

www.stankovuniversallaw.com

Costituzione divina della Legge Universale

Questa costituzione riconosce e si attiene ai principi assiomatici, scientifici e spirituali della nuova Scienza e Gnosi della Legge Universale (LU) e delle sue infinite applicazioni nella vita umana, sviluppate da Georgi Alexandrov Stankov e presentate in questo sito web.

Poiché la LU è la conoscenza della Sorgente (Divinità) espressa in linguaggio umano, viene chiamata: Costituzione Divina (CD) della Legge Universale.

– La CD riconosce tutti gli esseri umani come esseri creatori immortali, illimitati, indipendenti, liberi e sovrani che esistono in infinite dimensioni e realtà, e non solo sulla terra, che è uno specifico esperimento di incarnazione delle loro anime umane. Gli esseri umani creano sempre dal fulcro della loro anima, consciamente o inconsciamente alla mente umana della personalità incarnata.

– Pertanto, tutte le istituzioni umane, le autorità e le forme di vita sociale che rivendicano la priorità o addirittura il monopolio dell’interpretazione del dialogo creatore e dello scambio di idee tra l’individuo incarnato e la sua anima saranno immediatamente e per sempre abolite con l’adozione della CD, perché violano i principi della Creazione Universale come presentati nella Scienza e Gnosi della LU.

Ciò include l’abolizione immediata dello Stato nazionale con tutte le sue forme di governo legale, pubblico, amministrativo, finanziario, economico, sanitario, educativo e altre forme collettive.

– Per lo stesso motivo saranno abolite anche tutte le religioni istituzionali.

– L’attuale falsa scienza e tutti gli insegnamenti filosofici e spirituali che non sono riusciti a comprendere e riconoscere la LU finiranno per cessare di esistere nel rapido progresso dell’evoluzione sociale dell’umanità con l’adozione della CD.

– La nuova visione olistica del mondo della nuova Scienza e Gnosi della LU sarà l’unica linea guida cognitiva su come comprendere e interpretare la Natura di Tutto Ciò Che È e chi siamo veramente. Proveniente dalla Sorgente, è un sistema aperto di conoscenza infinita e si evolverà ed espanderà con l’espansione della consapevolezza dell’umanità durante il suo processo di ascensione attraverso le dimensioni.

– Sarà anche la base teorica scientifica per l’introduzione di infinite nuove tecnologie di dimensioni superiori che porteranno libertà e prosperità illimitate a tutti gli esseri umani.

– L’attuazione della CD da parte della popolazione di un Paese o di una regione geografica è un prerequisito indispensabile affinché il popolo abbia pieno accesso alle nuove città di luce e da lì possa ascendere alle dimensioni superiori.

– Solo i Paesi e le popolazioni che hanno votato in un referendum per l’introduzione della CD avranno libero accesso alle nuove tecnologie dimensionali superiori già esistenti, perché l’adozione della CD impedisce qualsiasi uso improprio di tali tecnologie per scopi oscuri, come è accaduto nella storia passata dell’umanità (ad esempio in Atlantide e anche nella storia di questa umanità).

– In particolare, i Paesi che aboliranno le loro attuali costituzioni e voteranno per la nuova CD acquisiranno immediatamente il libero accesso alle seguenti tecnologie di base che conferiranno loro una libertà e una prosperità finora sconosciute:

1) Veicoli antigravitazionali quantistici intelligenti per un facile trasporto individuale o di gruppo in qualsiasi luogo della Terra. Questi veicoli saranno basati sull’Energia Fotonica Libera secondo la nuova Scienza della LU. Con questi veicoli, tutti i confini e le restrizioni legali degli attuali Stati nazionali (ad esempio i passaporti) saranno aboliti per sempre. Le persone saranno libere di volare come uccelli.

2) Una carta astrale protetta dall’anima per tutti, che fornirà risorse illimitate a ogni individuo in base alle sue necessità spirituali determinate dalla sua anima. Questa nuova tecnologia abolirà in un colpo solo tutti gli attuali meccanismi di controllo, tutte le frodi, la corruzione, l’oppressione, l’ingiustizia, la disuguaglianza e la manipolazione basate sull’attuale sistema monetario di Orione.

3) Numerose altre tecnologie avanzate, che si baseranno sull’energia libera dei fotoni, sull’antigravità e su altre nuove forme di scambio energetico di dimensioni superiori, forniranno per sempre abbondanza e libertà infinite a tutti gli esseri umani (Età dell’Oro dell’Umanità).

Posted in Ascension | Leave a comment

Boska Konstytucja Prawa Uniwersalnego dla Wznoszącej się Ludzkości

Georgi Aleksandrow Stankow, 18 Sierpnia 2022 r.

www.stankovuniversallaw.com

Boska Konstytucja Prawa Uniwersalnego

Niniejsza konstytucja uznaje i przestrzega aksjomatycznych, naukowych i duchowych zasad nowej Nauki i Gnozy Prawa Uniwersalnego (PU) oraz jego nieskończonych zastosowań w ludzkim życiu, opracowanych przez Georgiego Aleksandrowa Stankowa i przedstawionych na tej stronie internetowej.

Ponieważ PU jest wiedzą Źródła ( Boga) wyrażoną w ludzkim języku, nazywa się ją: Boską Konstytucją (BK) Prawa Uniwersalnego.

– BK uznaje wszystkich ludzi za nieśmiertelne, nieograniczone, niezależne, wolne i suwerenne istoty twórcze, które istnieją w nieskończonych wymiarach i rzeczywistościach, a nie tylko na Ziemi, która jest specyficznym eksperymentem inkarnacyjnym ich ludzkich dusz. Ludzie zawsze tworzą z punktu wyjścia swojej duszy, świadomie lub nieświadomie dla ludzkiego umysłu wcielonej osobowości.

– Dlatego wszystkie ludzkie instytucje, władze i formy życia społecznego, które zastrzegają sobie prawo pierwszeństwa lub nawet monopolu na interpretację kreacyjnego dialogu i wymiany idei między wcieloną jednostką a jej duszą, zostaną natychmiast i na zawsze zniesione wraz z przyjęciem BK, ponieważ naruszają zasady Uniwersalnej Kreacji przedstawione w Nauce i Gnozie PU.

Obejmuje to natychmiastową likwidację państwa narodowego ze wszystkimi jego prawnymi, rządowymi, administracyjnymi, finansowymi, ekonomicznymi, zdrowotnymi, edukacyjnymi i innymi kolektywnymi formami zarządzania.

– Z tego samego powodu zostaną również zniesione wszystkie religie instytucjonalne.

– Obecna fałszywa nauka i wszystkie filozoficzne, i duchowe nauki, które nie zdołały zrozumieć i uznać PU, ostatecznie przestaną istnieć w szybkim postępie ewolucji społecznej ludzkości wraz z przyjęciem BK.

– Nowy holistyczny światopogląd nowej Nauki i Gnozy PU będzie jedynym poznawczym wyznacznikiem, jak rozumieć i interpretować Naturę Wszystkiego-Co-Jest i kim naprawdę jesteśmy. Pochodząca ze Źródła, jest otwartym systemem nieskończonej wiedzy i będzie ewoluować i rozszerzać się wraz z rozwojem świadomości ludzkości podczas jej procesu wznoszenia się poprzez wymiary.

– Będzie to również naukowa teoretyczna podstawa do wprowadzenia nieskończonych nowych technologii wyższego wymiaru, które przyniosą nieograniczoną wolność i dobrobyt wszystkim ludziom.

– Wdrożenie BK przez ludność danego kraju lub regionu geograficznego jest niezbędnym warunkiem, aby ludność miała pełny dostęp do nowych miast światła i mogła stamtąd wznieść się do wyższych wymiarów.

– Tylko kraje i populacje, które zagłosowały w referendum za wprowadzeniem BK, będą miały swobodny dostęp do już istniejących nowych technologii wyższych wymiarów, ponieważ przyjęcie BK zapobiega wszelkim nadużyciom takich technologii do ciemnych celów, jak to miało miejsce w przeszłej historii ludzkości (np. na Atlantydzie, a także w historii tej ludzkości).

– W szczególności, kraje, które zniosą swoje obecne konstytucje i zagłosują za nową BK, uzyskają natychmiastowy wolny dostęp do następujących podstawowych technologii, które obdarzą je nieznaną dotąd wolnością i dobrobytem:

1) Kwantowe Inteligentne Pojazdy Antygrawitacyjne do łatwego transportu indywidualnego lub grupowego w dowolne miejsce na Ziemi. Pojazdy te oparte będą na Wolnej Energii Fotonowej zgodnie z nową Nauką PU. Dzięki tym pojazdom wszelkie granice i ograniczenia prawne obecnych państw narodowych (np. paszporty) zostaną zniesione na zawsze. Ludzie będą wolni aby latać jak ptaki.

2) Chroniona przez duszę Karta Astralna dla każdego, która zapewni nieograniczone zasoby każdemu człowiekowi zgodnie z jego duchowymi potrzebami określonymi przez jego duszę. Ta nowa technologia zniesie za jednym zamachem wszystkie obecne mechanizmy kontroli, wszystkie oszustwa, korupcję, ucisk, niesprawiedliwość, nierówność i manipulacje oparte na obecnym Oriońskim Systemie Monetarnym.

3) Liczne inne zaawansowane technologie, które będą oparte na wolnej energii fotonowej, antygrawitacji i innych nowych, wyższych wymiarowo formach wymiany energii, zapewnią nieskończoną obfitość i wolność dla wszystkich ludzi na zawsze (Złoty Wiek Ludzkości).

 

Posted in Ascension | Leave a comment

Constituição Divina da Lei Universal para a Humanidade Ascendente

Georgi Alexandrov Stankov, 18 de Agosto de 2022

www.stankovuniversallaw.com

Constituição Divina da Lei Universal

Esta constituição reconhece e respeita os princípios axiomáticos, científicos e espirituais da nova Ciência e Gnose da Lei Universal (LU) e as suas infinitas aplicações na vida humana, tal como desenvolvidas por Georgi Alexandrov Stankov e apresentadas neste website.

Uma vez que a LU é o conhecimento da Fonte (Divindade) expresso em linguagem humana, ela é chamada: A Constituição Divina (CD) da Lei Universal.

– A CD reconhece todos os humanos como seres criadores imortais, ilimitados, independentes, livres e soberanos que existem em dimensões e realidades infinitas, e não apenas na Terra, que é uma experiência específica de encarnação das suas almas humanas. Os seres humanos criam sempre do fulcro das suas almas, consciente ou inconscientemente, para a mente humana da personalidade encarnada.

– Portanto, todas as instituições humanas, autoridades e formas de vida social que reclamam prioridade ou mesmo monopólio na interpretação do diálogo criador e troca de ideias entre o indivíduo encarnado e a sua alma, serão imediatamente e para sempre abolidas com a adopção do CD porque violam os princípios da Criação Universal tal como apresentados na Ciência e Gnose da LU.

Isto inclui a abolição imediata do estado nacional com todas as suas formas de governação jurídica, governamental, administrativa, financeira, económica, sanitária, educativa, e outras formas colectivas de governação.

– Pela mesma razão, todas as religiões institucionais serão igualmente abolidas.

– A ciência falsa actual e todos os ensinamentos filosóficos e espirituais que não compreenderam e não reconheceram a LU acabarão por deixar de existir no progresso rápido da evolução social da humanidade com a adopção da CD.

– A nova visão holística mundial da nova Ciência e Gnose da LU será a única orientação cognitiva sobre como compreender e interpretar a Natureza de Tudo-Que-É (All-That-Is) e quem realmente somos. Vindo da Fonte, é um sistema aberto de conhecimento infinito e irá evoluir e expandir-se com a expansão da consciência da humanidade durante o seu processo de ascensão no decorrer de todas as dimensões.

– Será também a base teórica científica para a introdução de infinitas novas tecnologias de dimensão superior que trarão liberdade e prosperidade ilimitadas a todos os seres humanos.

– A implementação da CD por uma população num país ou região geográfica é um pré-requisito indispensável para que a população tenha pleno acesso às novas cidades da luz e ascenda a partir daí a dimensões mais elevadas.

– Apenas os países e populações que votaram num referendo para a introdução da CD terão livre acesso às novas tecnologias de dimensão superior já existentes, porque a adopção da CD impede qualquer utilização indevida dessas tecnologias para fins obscuros como aconteceu na história passada da humanidade (por exemplo, na Atlântida e também na história desta humanidade).

– Em particular, os países que abolirem as suas constituições actuais e votarem a favor da nova CD irão adquirir acesso livre e imediato às seguintes tecnologias básicas que os dotarão de liberdade e prosperidade até agora desconhecidas:

1) Veículos Quantum Intelligent Antigravidade para facilitar o transporte individual ou em grupo para qualquer lugar do planeta. Estes veículos serão baseados na Energia Fóton Livre de acordo com a nova Ciência da LU. Com estes veículos, todas as fronteiras e restrições legais dos actuais estados nacionais (por exemplo, passaportes) serão abolidas para sempre. As pessoas serão livres de voar como pássaros.

2) Cartão Astral Protegido da Alma para todos, que fornecerá recursos ilimitados a cada indivíduo de acordo com as suas necessidades espirituais, conforme determinado pela sua alma. Esta nova tecnologia abolirá com um só golpe todos os mecanismos de controlo actuais, toda a fraude, corrupção, opressão, injustiça, desigualdade, e manipulação baseada no actual Sistema Monetário Orion.

3) Numerosas outras tecnologias avançadas, que se basearão na energia do fóton livre, na antigravidade e noutras novas formas de troca de energia de dimensão superior, proporcionarão abundância infinita e liberdade para todos os seres humanos para sempre (Idade de Ouro da Humanidade).

Posted in Ascension | Leave a comment

Божественная Конституция Универсального Закона Возвышающегося Человечества

Георгий Александров Станков, 18 августа 2022 года

www.stankovuniversallaw.com

Божественная конституция универсального закона

Настоящая Конституция признает и придерживается аксиоматических, научных и духовных принципов новой Науки и Гнозиса Универсального Закона (УЗ) и его бесконечного применения в жизни человека, разработанных Георгием Александровым Станковым и представленных на этом сайте.

Поскольку УЗ – это знание Первоисточника (Божественного Начала), выраженное на человеческом языке, оно называется: Божественная Конституция (БК) Универсального Закона.

– БК признает всех людей бессмертными, неограниченными, независимыми, свободными и суверенными существами-творцами, которые существуют в бесконечных измерениях и реальностях, а не только на Земле, которая является конкретным экспериментом для воплощения их человеческих душ. Люди всегда творят из точки опоры своей души, сознательно или бессознательно для человеческого разума воплощенной личности.

– Поэтому все человеческие институты, власти и формы социальной жизни, претендующие на приоритет или даже монополию на интерпретацию творческого диалога и обмена идеями между воплощенной личностью и ее душой, будут немедленно и навсегда упразднены с принятием БК, поскольку они нарушают принципы Универсального Творения, представленные в Науке и Гнозисе УЗ.

Это включает в себя немедленное упразднение национального государства со всеми его правовыми, правительственными, административными, финансовыми, экономическими, медицинскими, образовательными и другими коллективными формами управления.

– Таким же образом будут упразднены все институциональные религии.

– Нынешняя лженаука и все философские и духовные учения, которые не смогли понять и признать УЗ, в конечном итоге прекратят свое существование в стремительном прогрессе социальной эволюции человечества с принятием БК.

– Новое целостное мировоззрение новой Науки и Гнозиса УЗ станет единственным познавательным руководством для понимания и интерпретации Природы Всего-Что-Есть, и того, кто мы есть на самом деле. Исходящая из Первоисточника, она является открытой системой бесконечного знания и будет развиваться и расширяться по мере расширения сознания человечества в процессе его вознесения во всех измерениях.

– Она также станет научно-теоретической основой для внедрения бесконечных новых технологий из высших измерений, которые принесут неограниченную свободу и процветание всем людям.

– Внедрение БК населением страны или географического региона является необходимым условием для того, чтобы люди получили полный доступ к новым городам света и поднялись оттуда в высшие измерения.

– Только страны и население, проголосовавшие на референдуме за введение БК, будут иметь свободный доступ к уже существующим новым технологиям высших измерений, поскольку принятие БК предотвращает любое злоупотребление этими технологиями в темных целях, как это случалось в истории человечества (например, в Атлантиде, а также в истории этого человечества).

– В частности, страны, которые отменят свои действующие конституции и проголосуют за новый БК, получат немедленный и свободный доступ к следующим важнейшим технологиям, которые даруют им неведомую ранее свободу и процветание:

1) Квантовые интеллектуальные антигравитационные транспортные средства для легкой индивидуальной или групповой транспортировки в любую точку Земли. Эти транспортные средства будут основаны на свободной фотонной энергии в соответствии с новой наукой УЗ. С этими транспортными средствами все границы и правовые ограничения нынешних национальных государств (например, паспорта) будут устранены навсегда. Люди смогут свободно летать, как птицы.

2) Защищенная душой Астральная Карта для каждого, которая будет предоставлять неограниченные ресурсы каждому человеку в соответствии с его духовными потребностями, определяемыми его душой. Эта новая технология одним махом устранит все существующие механизмы контроля, все мошенничество, коррупцию, угнетение, несправедливость, неравенство и манипуляции, основанные на нынешней денежной системе Ориона.

3) Многочисленные другие передовые технологии, основанные на свободной фотонной энергии, антигравитации и других новых формах энергообмена в высших измерениях, обеспечат бесконечное изобилие и свободу для всех людей навсегда (Золотой век человечества).

 

Posted in Ascension | Leave a comment

Constitución Divina de la Ley Universal para la Humanidad Ascendente

Georgi Alexandrov Stankov, 18 de agosto de 2022

www.stankovuniversallaw.com

Constitución Divina de la Ley Universal

Esta constitución reconoce y acata los principios axiomáticos, científicos y espirituales de la nueva Ciencia y Gnosis de la Ley Universal (LU) y sus infinitas aplicaciones en la vida humana, tal como ha sido desarrollada por Georgi Alexandrov Stankov y presentada en este sitio web.

Dado que la LU es el conocimiento de la Fuente (Divinidad) expresado en lenguaje humano, se llama: La Constitución Divina (CD) de la Ley Universal.

– La CD reconoce a todos los humanos como seres creadores inmortales, ilimitados, independientes, libres y soberanos que existen en infinitas dimensiones y realidades, y no sólo en la tierra, que es un experimento específico de encarnación de sus almas humanas. Los humanos siempre crean desde el fulcro de sus almas, consciente o inconscientemente a la mente humana de la personalidad encarnada.

– Por lo tanto, todas las instituciones humanas, las autoridades y las formas de vida social que reclaman la prioridad o incluso el monopolio de la interpretación del diálogo de la creación y el intercambio de ideas entre el individuo encarnado y su alma serán inmediatamente y para siempre abolidas con la adopción del CD porque infringen los principios de la Creación Universal tal como se presentan en la Ciencia y la Gnosis de la LU.

Esto incluye la abolición inmediata del estado nacional con todas sus formas legales, gubernamentales, administrativas, financieras, económicas, sanitarias, educativas y otras formas colectivas de gobierno.

– Por la misma razón todas las religiones institucionales también serán abolidas.

– La falsa ciencia actual y todas las enseñanzas filosóficas y espirituales que han fracasado en comprender y reconocer la LU dejarán finalmente de existir en el rápido progreso de la evolución social de la humanidad con la adopción del CD.

– La nueva visión holística del mundo de la nueva Ciencia y Gnosis de la LU será la única guía cognitiva sobre cómo entender e interpretar la Naturaleza de Todo-Lo-Que-Es y quiénes somos realmente. Viniendo de la Fuente, es un sistema abierto de conocimiento infinito y evolucionará y se expandirá con la expansión de la conciencia de la humanidad durante su proceso de ascensión a través de las dimensiones.

– También será la base teórica científica para la introducción de infinitas nuevas tecnologías de dimensiones superiores que traerán consigo una libertad y prosperidad ilimitadas para todos los humanos.

– La implantación de la CD por parte de la población de un país o región geográfica es un requisito indispensable para que la gente tenga pleno acceso a las nuevas ciudades de la luz y pueda ascender desde allí a las dimensiones superiores.

– Sólo los países y poblaciones que hayan votado en referéndum la implantación del CD tendrán libre acceso a las nuevas tecnologías de dimensiones superiores ya existentes, porque la adopción del CD impide cualquier uso indebido de dichas tecnologías para fines oscuros, como ha ocurrido en la historia pasada de la humanidad (por ejemplo, en la Atlántida y también en la historia de esta humanidad).

– En particular, los países que supriman sus constituciones actuales y voten a favor de la nueva CD adquirirán inmediatamente el libre acceso a las siguientes tecnologías básicas que les otorgarán una libertad y prosperidad hasta ahora desconocidas:

1) Vehículos Inteligentes Cuánticos Antigravitatorios para facilitar el transporte individual o en grupo a cualquier lugar de la tierra. Estos vehículos se basarán en la Energía Fotónica Libre según la nueva Ciencia de la LU. Con estos vehículos, todas las fronteras y restricciones legales de los actuales estados nacionales (por ejemplo, pasaportes) serán abolidas para siempre. La gente será libre de volar como los pájaros.

2) Tarjeta Astral protegida por el alma para todos que proporcionará recursos ilimitados a cada individuo según sus necesidades espirituales determinadas por su alma. Esta nueva tecnología abolirá de un plumazo todos los mecanismos de control actuales, todo el fraude, la corrupción, la opresión, la injusticia, la desigualdad y la manipulación basada en el actual sistema monetario de Orión.

3) Otras numerosas tecnologías avanzadas, que se basarán en la energía fotónica libre, la antigravedad y otras nuevas formas de intercambio de energía de dimensiones superiores, proporcionarán abundancia y libertad infinitas para todos los humanos para siempre (Edad de Oro de la Humanidad).

Posted in Ascension | Leave a comment

Pallas Athena Announces the Beginning of the New Era NOW

Gabriele Schmitz, November 25, 2021

www.stankovuniversallaw.com

Transcript

I am Pallas Athena and I greet you once again from the etheric realm above the island of Crete. Yes, this is the beginning of a New Era with this video. So much will change for you in the time to come, but that time is NOW. We are taking the first steps now into this New Era. You will be surprised at what you will experience, what awaits you in this New Era. I can assure you as the Goddess of Truth that what is coming will fill you with love, peace and a whole new life.

Continue reading

Posted in Ascension | Leave a comment

Pallas Athena annuncia l’inizio della nuova era ORA

Gabriele Schmitz, 25 novembre 2021

www.stankovuniversallaw.com

Trascrizione

Io sono Pallas Athena e vi saluto ancora una volta dal regno eterico sopra l’isola di Creta. Sì, questo è l’inizio di una Nuova Era con questo video. Molte cose cambieranno per voi nel tempo a venire, ma quel tempo è ORA. Stiamo facendo i primi passi in questa Nuova Era. Sarete sorpresi di ciò che sperimenterete, di ciò che vi aspetta in questa Nuova Era. Posso assicurarvi come Dea della Verità che ciò che sta arrivando vi riempirà d’amore, di pace e di una vita completamente nuova. Continue reading

Posted in Other Articles | Leave a comment

Pallas Athene kündigt den Beginn der Neuen Ära JETZT an

Gabriele Schmitz, 25. November 2021

www.stankovuniversallaw.com

Abschrift

Ich bin Pallas Athene und ich grüße euch wieder einmal aus dem Ätherreich über den Insel Kreta. Ja, das ist der Beginn einer Neuen Ära mit diesem Video. Es wird sich so viel für euch ändern in der kommenden Zeit, doch diese Zeit ist JETZT. Wir machen die ersten Schritte nun in diese Neue Ära. Ihr werdet überrascht sein, was ihr alles erleben werdet, was euch erwartet in dieser Neuen Ära. Ich kann euch versichern als die Göttin der Wahrheit, dass das, was kommt, euch im besonderen Maße erfüllen wird mit Liebe, Frieden und einem völlig neuen Leben.

Continue reading

Posted in Ascension | Leave a comment